Hopp til innhald

BARN504 Klinisk studie i barnesykepleie 1

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom 8 ukers kliniske studier lære om grunnleggende krav til utøvelsen av barnesykepleie og bygger på tidligere gjennomførte emner.  Emnet tilrettelegger for anvendelse av barnesykepleiefaglige kunnskaper ved systematisk observasjon vurdering og monitorering av det akutt/kritisk syke barnet. Pasientens sikkerhet er sentralt i emnet. Emnet legger vekt på mestring av medikamenthåndtering og dokumentasjonssystemer.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har begynnende kunnskap om barnesykepleie som fag og barnesykepleierens funksjon og ansvar i helsevesenet og samfunn
 • har innsikt i barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling
 • har innsikt i barns grunnleggende behov og hvordan komplikasjoner og utviklingsskader kan forebygges
 • har kunnskap om medisinsk og kirurgisk behandling, samt  barnesykepleie ved akutt og/eller kritisk sykdom eller skade
 • har kunnskap om de vanligste komplikasjonene ved akutt og/eller kritisk sykdom og behandling
 • har kunnskap om virkning/bivirkning og administrering av medikamenter

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan arbeide selvstendig innen avgrensede områder av praksisen
 • kan identifisere ulike former for stress og mestringsmekanismer og ut fra dette kan  ivareta den akutt og/eller kritisk syke pasientens og pårørendes behov
 • kan anvende ulike dokumentasjonsformer forsvarlig, kurveføring og rapportere den utførte sykepleie i samarbeid med veileder
 • kan under veiledning anvende avansert medisinsk teknisk utstyr og har innsikt i risikomomenter knyttet til bruk av slikt utstyr
 • kan ta ansvar for sikker medikamentadministrering
 • kan overholde hygieniske prinsipper, forebygge infeksjoner og bidra til pasientens sikkerhet

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan utøve barnesykepleie med respekt for pasientens- og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser
 • kan kommunisere og samhandle med barnet, pårørende og teamet rundt pasienten
 • kan delta i samhandling med pasienter og pårørende i ulike aldersgrupper, livssituasjoner og fra ulike kulturer ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • kan reflektere over etiske dilemmaer i møte med pasientgruppen sammen med veileder
 • kan bidra til pasientsikkerhet i utøvelsen av barnesykepleie
 • kan analysere etiske -, juridiske- og administrative forhold i utøvelse av barnesykepleie
 • kan søke opp forskningsbasert kunnskap i utøvelse av sykepleie

Krav til forkunnskaper

Bestått emnene BARN501 og BARN502

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Før første praksis i helseforetak må studenten gjennomføre obligatoriske e-læringskurs som omhandler aktuelle retningslinjer i foretaket. For å få tilgang til pasient-datasystemet, må student søke webcruiter når lenke kommer på student e-post eller via Canvas. 

8 ukers praksisstudier som skal omfatte en av følgende avdelinger:

 • Nyfødtintensiv avdeling
 • Barnemedisinske
 • Barnekirurgiske avdelinger
 • Evnt. deler av praksis barnepoliklinikk og barneovervaking tilhøyrande aktuell sengepost

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Kliniske studier vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. I tillegg inngår skriftlig arbeid som består av praksisrapporter maksimalt 500 ord, og en kasuistikkrapport på maksimalt1500 ord. 

En praksisperiode kan omfatter en eller flere seksjoner, der alt må være godkjent før emnet kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode:
Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode.

Se informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler