Hopp til innhald

ELE143 Elektrofagleg basis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet gir, sammen med tidligere yrkespraksis, en felles forståelse av elektriske og elektroniske systemer brukt i samtlige elektrofaglige disipliner. Emnet er bygget opp av tre moduler ved at det omhandler kretslære (likestrøm og vekselstrøm), analog elektronikk/digitalteknikk.og datakommunikasjon.

Som en integrert del av disse modulene omhandler deler av emnet fysikk i et elektroperspektiv.

 • Kretslære: Teknikker for analyse av likestrømskretser, og teknikker for analyse av kretser med resistiv, kapasitiv og induktiv last. Sentrale elementer er beregning av statiske verdier samt kretsverdier i frekvens- og tidsdomenet ved hjelp av differensiallikninger, komplekse tall, viserdiagrammer og Laplacetransform. Opp- og utlading av spoler og kondensatorer, aktiv og reaktiv effekt, enkle transformatorer samt balanserte 3-fase kretser blir studert.
 • Analog elektronikk og digitalteknikk: DC og signalanalyse av kretser med dioder, transistorer og operasjonsforsterkere  er sentralt. Heriblant likerettere, forsterkere og kraftforsyninger. Analyse og design av kombinatoriske kretser.
 • Datakommunikasjon: Innføring i industriell datakommunikasjon (serielle og TCP/IP-baserte protokoller) samt nødvendige begreper for å forstå ulike kommunikasjonsprinsipper.

Praktisk arbeid er sentralt i kurset.

Bruk av multimeter, oscilloskop og andre instrumenter. Grunnleggende komponentlære, skjemategning og symbolbruk. Sikkerhet på laboratoriet og holdning til bruk og behandling av instrumenter.

Beregnings-, simulerings- og analyseverktøy blir benyttet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

• Studenten har kunnskap om kretslære, analog og digital elektronikk på et komponentnivå og i et overordnet systemperspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • forstår og kan regne på opp- og utlading av spoler og kondensatorer
 • forstår og kan gjøre beregninger på likestrømskretser, herunder kretser med flere kilder
 • forstår og kan gjøre beregninger i frekvensplanet på kretser med kilder med konstant frekvens
 • forstår balanserte trefasekretser
 • Kan gjøre beregninger på enkle kretser i s-planet
 • forstår og kan gjøre beregninger på forsterkerkretser med operasjonsforsterker
 • forstår og kan gjøre beregninger på ett-trinns forsterkere med bipolare transistorer
 • forstår og kan gjøre beregninger på kretser med dioder
 • forstår enkle spenningsregulatorer
 • forstår og kan gjøre beregninger på kombinatoriske kretser
 • forstår hovedelementene i et TCP/IP nettverk
 • forstår de grunnleggende prinsippene for IP adressering
 • forstår behovsforskjellene i industrielle og kommersielle datanettverk
 • kan arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.
 • behersker grunnleggende målemetoder og metodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

• Studenten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskapar

Fagbrev i et elektrorelatert fagfelt

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende elektrokompetanse fra videregående skole.

MAT110 Matematikk 1

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente laboratorieøvinger. 5 godkjente innleveringer.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer. Det kan i stedet bli arrangert muntlig eksamen dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt til kontinuasjonseksamen.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått

Hjelpemiddel ved eksamen

PC uten nett, med installert Multisim og Matlab. Bøker, handskrevne notater, men ikke løse ark.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • YV204 - Grunnleggande elektroj - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE141 - Elektrofagleg basis 1 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE142 - Elektrofagleg basis 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE143D - Elektrofagleg basis - Reduksjon: 10 studiepoeng