Hopp til innhald

ERG200 Rehabilitering og intervensjoner ved aktivitetsutfordringer

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I emnet vektlegges studentenes forståelse av at mennesker kan ha ulike forutsetninger for aktivitet og deltakelse, og at dette blant annet avhenger av deres motoriske og kognitive funksjon. Mestring av hverdagslivet for personer med ulike aktivitetsutfordringer er i fokus. Rehabiliterende og behandlende ergoterapeutiske tiltak vektlegges derfor i dette emnet, i tillegg til kognitiv vurdering av personer med hjerneslag og andre progredierende nevrologiske sykdommer. Tiltakene knyttes til personer som har:

 • kognitiv funksjonsnedsettelse, inkludert demens
 • kroniske sykdommer, inkludert nevrologiske sykdommer og palliativ fase
 • psykiske helseplager, inkludert rus

Studenten skal kunne begrunne sine tiltak ut fra kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi. I dette emnet vil studenten tilegne seg kunnskap om begrepsmodeller som omhandler fysisk/motorisk, kognitiv og sosial funksjon, for å kunne forstå og begrunne relevante tiltak knyttet til nevnte brukergrupper. I tillegg inngår relatert viten som brukermedvirkning, endringsprosesser, rehabilitering, tverrprofesjonelt samarbeid, anatomi/fysiologi, psykologi, sykdomslære og kunnskapsbasert praksis (KBP) i emnet. Studenten skal tilegne seg kunnskap om arbeidsprosessen Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM).

Simulerings- og ferdighetstreningen i dette emnet vil i hovedsak være knyttet til kognitive funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer og psykisk helseplager. Deler av ferdighetstreningen vil foregå ved omsorgsteknologilabben og i utdanningens spesialrom (tilknyttet SimArena). Bruk av velferdsteknologi og VR i trening og behandling inngår også i ferdighetstrening. I tillegg vil studentene gjennomføre institusjonsbesøk knyttet til modulen om psykisk helse og rus, samt ha ferdighetstrening i kritisk vurdering av forskningsartikler knyttet til undervisning om KBP. Tverrprofesjonelt samarbeid vil også vektlegges i dette emnet.

Praksisforberedelser og praksisveilederseminar tilknyttet ERGP2 inngår i dette emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.  

Kunnskap:
Studenten…

 • kan drøfte intervensjoner i lys av aktivitetsvitenskap og sentrale aktivitetsteorier og -modeller i ergoterapi
 • har bred kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsprosesser og -metoder som fremmer aktivitet og deltakelse
 • har bred kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet og samspill med omgivelsene har betydning for personers aktivitet, deltakelse, helse og mestring
 • har kunnskap om palliativ og behandlende ergoterapi
 • har bred kunnskap om forutsetninger for aktivitetsutførelse
 • har bred kunnskap om ergoterapeuters tilnærming innen rehabilitering og habilitering
 • har bred kunnskap om og kan begrunne hvordan aktivitetsanalyse, vurdering av fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner og meningsfull aktivitet brukes målrettet i intervensjoner, for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet
 • har kunnskap om å fremme aktiv aldring og eldres mestring av hverdagslivets aktiviteter
 • har bred kunnskap om hvordan ergoterapeuter kan bidra til etablering og endring av vaner, rutiner og rolle, og hvordan levevaner og aktivitetsbalanse kan fremme helse og livskvalitet
 • *har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • har kunnskap om hvordan rus- og sosioøkonomiske problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltakelse
 • har bred kunnskap om hvordan teknologi og hjelpemidler kan fremme personers aktivitet og deltakelse
 • *har kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis  

Ferdigheiter:
Studenten…

 • kan beherske aktivitetsanalyse og ergoterapeutiske arbeidsprosesser, for å fremme personers mestring av daglige aktiviteter
 • kan beherske aktivitetsbaserte kartleggings- og undersøkelsesredskaper
 • kan anvende faglig kunnskap om meningsfull aktivitet i personers habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon
 • kan finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for egen profesjonsutøvelse
 • *kan anvende ny faglig kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis  

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan reflektere over faglige og helse- og sosialpolitiske spørsmål
 • *har innsikt i og kan følge ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltakelse
 • kan utveksle synspunkter og samarbeide med andre om utvikling og bruk av velferdsteknologi

Krav til forkunnskaper

Emner i første semester må være bestått (ERG100, ERG110 og ERG120)

Anbefalte forkunnskaper

ERG130, ERG140 og ERGP1

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å:

 • involvere studentene i teoretisk læring
 • muliggjøre praktisk utprøving av ferdigheter
 • legge til rette for diskusjoner og samarbeidslæring
 • få øvelse i å presentere relevant stoff knyttet til ulike case eller læringssituasjoner/triggere

Arbeid i grupper vil stå i fokus i emnet. Ulike arbeidsformer kan være gruppearbeid, teambased learning/omvendt klasserom, seminar, simulering- og ferdighetstrening på SimArena, og tverrprofesjonelt samarbeid i grupper. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning, simulering og ferdighetstrening. I tillegg benyttes arbeidsformer som oppgaveskriving, forelesninger og selvstudier. Praktisk tilnærming til tema som sittestillinger, rullestoltilpasning og velferdsteknologi inngår også som undervisningsform

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende  obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning som omfatter teambased learning/omvendt klasserom, tverrprofesjonelt samarbeid, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, veiledning og studiediskusjon
 • Skriftlig gruppeoppgave om eldres helse, 2500 ord +/- 10%
 • Poster om psykisk helse, gruppeoppgave, på 250 ord +/- 10%
 • KBP arbeidsfil, ved bruk av sjekkliste eller app for kritisk vurdering av relevant artikkel. To og to studenter samarbeider om dette arbeidskravet

 Studentene har to forsøk på de skriftlige læringsaktivitetene og de er gyldige i fire semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
En ukes skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 4000 ord +/-10%. Oppgaveteksten blir offentliggjort en uke før innleveringsfrist.  

Alle i gruppen skal bidra til et felles produkt. Oppstår det tvil om en eksamenskandidat har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt skal dette dokumenteres fra alle gruppemedlemmene og emneansvarlig. Høgskolen kan gjøre vedtak om at eksamenskandidaten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen. Studenten må da levere en ny oppgave til ny eksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Gruppene får en uke på å bearbeide eksamensbesvarelsen. Nye grupper på 2-4 studenter per gruppe kan oppnevnes for studenter som ikke har gjennomført ordinær eksamen.Studenter som ikke har 

Studenter som ikke har bidratt til gruppeeksamen ved ordinær eksamen, må levere individuell oppgave ved ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER204 - Aktivitet og deltaking som tiltak - Reduksjon: 20 studiepoeng