Hopp til innhald

ERG210 Gruppeledelse i ergoterapi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet fokuserer på bruk av gruppeintervensjoner i ergoterapi, knyttet til ulike brukergrupper og behov. Ergoterapeuter anvender ulike typer gruppeintervensjoner i sin yrkeshverdag. Gruppeintervensjoner kan blant annet benyttes som en intervensjon i lærings- og endringsprosesser for å fremme mestring av daglige aktiviteter for ulike brukere. Ulike typer grupper kan brukes innen helsefremmende, forebyggende, habiliterende, rehabiliterende, behandlende og rådgivende virksomhet innen somatisk og psykisk helse. Hensikten med gruppeintervensjoner kan være å fremme brukernes innsikt i egen livssituasjon, bidra til personlig utvikling, utvikling av interaksjons- og kommunikasjonsferdigheter, kognitive, motoriske og/eller sosiale ferdigheter.

I dette emnet er fokuset på gruppedynamikk og gruppeledelse, hvor studentene skal vise både teoretisk forståelse og praktiske ferdigheter knyttet til gruppeledelse. Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre en relevant gruppeintervensjon for en bestemt brukergruppe. Medstudenter deltar i rollespill når gruppeintervensjonen skal gjennomføres praktisk. Medstudentene spiller da brukere.

I forkant av praktisk gjennomføring, leverer studenten en skriftlig oppgave der planlagt gruppeintervensjon presenteres, analyseres og begrunnes. Valg av gruppeintervensjon skal være relevant innen ergoterapi og for den aktuelle brukergruppen. I oppgaven skal også gruppeledernes rolle beskrives, begrunnes og diskuteres. Studentene må i dette emnet tilegne seg kunnskap om gruppedynamikk, gruppeledelse og veiledning.

Praktisk gjennomføring foregår etter at skriftlig oppgave er bestått. Umiddelbart etter praktisk gjennomføring, diskuteres gjennomføringen i gruppen med veileder og medstudenter. Her kan fokuset være både på valg av intervensjon og begrunnelse av dette valget, samt på gruppeledernes rolle og deres innvirkning på gruppedynamikken. På grunnlag av samlet arbeid skriver hver student et individuelt refleksjonsnotat etter gjennomføring og diskusjon med gruppen. Refleksjonsnotatet er grunnlag for eksamensvurdering.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om hvordan gruppekontekst kan innvirke på personers aktivitet, deltakelse og helse
 • har bred kunnskap om hvordan aktivitetsanalyse, vurdering av fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner og meningsfull aktivitet brukes målrettet i gruppeintervensjon for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet
 • *kan drøfte brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging i en gruppekontekst
 • *kan drøfte gruppeleders rolle i en gruppeintervensjon  

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan beherske aktivitetsanalyse og ergoterapeutiske arbeidsprosesser knyttet til gruppeintervensjoner
 • kan anvende veiledende, ressursorienterte, myndiggjørende, problemløsende og kreative strategier som fremmer aktivitet og deltakelse i en gruppeintervensjon
 • kan anvende aktiviteter metodisk i en gruppeintervensjon for å fremme aktivitetsutførelse
 • kan anvende faglig kunnskap om å tilpasse aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller
 • *kan identifisere, reflektere over og anvende terapeutisk og etisk kompetanse ved ledelse av gruppeintervensjoner, i møte med personer som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser, og deres pårørende
 • kan anvende faglig kunnskap for å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter gjennom gruppeintervensjoner
 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • *kan anvende ny faglig kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis  

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan planlegge og tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle og verdsatte gruppeaktiviteter

Krav til forkunnskaper

Emner i første semester må være bestått (ERG100, ERG110, ERG120)

Anbefalte forkunnskaper

ERG130, ERG140 og ERGP1

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet arbeider studentene hovedsakelig sammen to og to ved planlegging av gruppeaktivitet, utarbeiding av skriftlig oppgave, samt praktisk gjennomføring av gruppeintervensjon. Alle studentene vil i løpet av emnet få praktisk trening som gruppeledere, i tillegg til å simulere ulike brukere som skal delta i gruppeintervensjonen. Følgende læringsformer benyttes derfor i dette emnet: simuleringstrening, veiledning, oppgaveskriving, forelesning, digitale læringsressurser og selvstudier.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning som omfatter gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, veiledning og studiediskusjon
 • Skriftlig oppgave. To studenter skal sammen beskrive og begrunne valgt gruppeintervensjon ved bruk av teori og forskning. I tillegg skal de beskrive planlegging og gjennomføring av gruppeintervensjonen de skal lede. Aktivitetsanalyse skal benyttes. Oppgavens omfang er på 3000 ord +/- 10%. Den skriftlige oppgaven må være godkjent før praktisk gjennomføring av gruppeintervensjonen.

 Læringsaktivitetene er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Oppgave i form av individuelt refleksjonsnotat på 1500 ord +/- 10%. Refleksjonsnotatet skal være basert på den skriftlige læringsaktiviteten, den praktiske gjennomføringen av gruppeintervensjonen og refleksjon/diskusjon i gruppen etter den praktiske gjennomføringen av gruppeintervensjonen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått, leveres en bearbeidet versjon av refleksjonsnotatet til ny/utsatt vurdering.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER206 - Aktivitetsgruppe - Reduksjon: 7,5 studiepoeng