Hopp til innhald

FOL801 Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet har gjennom teori og praktisk undervisning fokus på arbeid med folkehelse og livsmestring i skolen. 

Studiet er bygd opp rundt fire moduler som bygger på hverandre. Modulene har fokus på:

 1. Begrepsforståelse: Folkehelse og livsmestring
 2. Folkehelse og livsmestring: Samspillet mellom individ og samfunn
 3. Folkehelse og livsmestring: Konkrete eksempler fra barn og unges liv
 4. Folkehelse og livsmestring: I fag og på tvers av fag

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva skolens styringsdokument sier om det tverrfaglige temaet
 • har kunnskap om helsefremming knyttet til elevenes psykiske og fysiske helse i skolen generelt
 • har kunnskap om teoretiske perspektiv på folkehelse og livsmestring både på individ- og samfunnsnivå

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om helsefremming i sin profesjonelle praksis
 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisningopplegg knyttet til folkehelse og livsmestring
 • kan utvikle læringsmiljø som ivaretar elevenes helse og livsmestring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for et variert læringsmiljø som oppleves motiverende og meningsfylt for den enkelte elev, grupper og trinn
 • kan i sin profesjonelle praksis bruke forskningskunnskap om hva som påvirker elevenes fysiske og psykiske helse
 • kan bidra til nytenking og innovasjon på egen skole rundt folkehelse og livsmestring i fag og på tvers av fag

Krav til forkunnskaper

Lærerutdanning. 3-årig bachelorutdanninger innen helse- og sosialfag vil bli vurdert. Tilleggskrav: dokumentere at du har tilgang til en klasse som eksamen skal gjennomføres med. 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil primært være digital (både asynkron og synkron). Det vil også være to fysiske obligatoriske dagssamlinger: 

To fysiske samlinger på campus Bergen (med forbehold om endring): En ved oppstart og en midtveis i studiet. De fysiske samlingene vil inneholde både teoretisk klasseromsundervisning og praktisk undervisning i nærmiljøet. I tillegg vil det være to synkrone nettsamlinger i løpet av semesteret. De fysiske samlingene er obligatoriske. Studentaktive læringsformer vektlegges. Nærmere informasjon om eksamen vil bli gitt av faglærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være godkjent.

 • (fysisk samling): Refleksjonsoppgave i gruppe om hvordan skolehverdagen kan se ut når folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolehverdagen
 • (digital, synkron samling): Individuell oppgave knyttet til egen praksis og teoretiske perspektiv på folkehelse og livsmestring
 • fysisk samling): Gruppearbeid knyttet til planlegging, gjennomføring og kritisk vurdering av et praktisk undervisningopplegg om folkehelse og livsmestring
 • (digital, synkron samling): Innlevering av utkast til plan for gjennomføring av praktisk eksamen for en gruppe lærere på egen skole

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen som kan foregå enten individuelt eller i gruppe (inntil 3 personer), ca. 60 minutt.
 • Karakter bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle 

Mer om hjelpemidler