Hopp til innhald

FOR017 Matematikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri og vinkelmål
 • Geometri
 • Linjære-, potens-, eksponensial-, logaritmiske- og trigonometriske funksjoner
 • Kontinuitet og grenseverdier
 • Derivasjon
 • Integrasjon og differensialligninger
 • Sannsynlighetsregning
 • Vektorer
 • Tallfølger og rekker

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor matematikk.
 • Kandidaten har kunnskap om fagets grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.
 • Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset krever forkunnskaper i matematikk tilsvarende 1P/2P eller 1T/2T fra videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Individuell veiledning
 • Gruppevis veiledning
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlige presentasjoner
 • Skriftlige besvarelser
 • Praktiske oppgaver
 • Egenstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske innleveringer hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret. Begge innleveringer samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Karakteren på eksamen teller 100 % av karakteren i faget.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Kalkulator (godkjent for videregående skoler)
 • Formelsamling (godkjent for videregående skoler)

Mer om hjelpemidler