Hopp til innhald

GE407 Anvendt geofysikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet «Anvendt geofysikk» gir en grunnleggende innføring i følgende sentrale geofysiske metoder:

 • Resistivitetsmålinger (geoelektriske metode, feltarbeid)
 • Georadar (høy-frekvent elektromagnetisk metode, feltarbeid)
 • Den transiente elektromagnetiske (TEM) metoden (lav-frekvent elektromagnetisk metode)
 • Refraksjonsseismikk (mulig feltarbeid)
 • Refleksjonsseismikk
 • Magnetometri (mulig feltarbeid)
 • Gravimetri

Emnet fokuserer på geofysiske undersøkelser på opptil 100 meters dybde og eksemplene og data som brukes i undervisningen avspeiler norske forhold. I løpet av emnet får studentene en god forståelse for bruken av de forskjellige geofysiske metoder som brukes ved bestemmelsen av:

 • Løsmassers tykkelse, utbredelse og interne strukturer (f.eks. kvikkleire-forekomster og skredavsetninger)
 • Grunnvannsforekomster og eventuell forurensning av disse
 • Forvitring og svakhetssoner i fjell
 • Tykkelse og volum av myrer
 • Lokasjonen til begravet søppeldeponier og udetonerte eksplosiver
 • Tykkelsen av snø og breer
 • Lokasjonen til kulturminner

I undervisningen legges der stor vekt på forståelsen av de praktiske elementer som er en del av enhver geofysisk undersøkelse (planlegging av feltarbeid, datainnsamling, prosessering, geologisk tolkning og rapportering). Studentene får erfaring med innsamling av egne geofysiske data under det obligatoriske feltarbeid, og skal jobbe med dataprosessering og geologisk tolkning i øvelsene. Resultatene fra det geofysiske feltarbeid skal beskrives i en rapport og presenteres på et seminar (obligatorisk aktivitet, gruppearbeid).

Læringsutbytte

Studentene skal:

 • kjenna til og ha en grunnleggende forståelse for prinsippene for de mest vanlige geofysiske målemetodene brukt i geologisk kartlegging ned til 100 meters dybde.
 • ha en mer grundig teoretisk og praktisk forståelse for de geofysiske metoder som benyttes under feltarbeidet.
 • kunne vurdere fordeler og ulemper for de vanligste geofysiske metoder i forhold til forskjellige geologiske problemstillinger.

I løpet av emnet lærer studentene å:

 • gjøre tolkninger av geofysisk data og ha en god forståelse for begrensningene i disse tolkningene.
 • bestemme hvilken type geofysisk målemetode som er best egnet for ulike geologiske forhold og problemstillinger.
 • planlegge og utføre et geofysisk feltarbeid med flere forskjellige geofysiske metoder.
 • prosessere, tolke og presentere geofysisk data ved bruk av moderne software.
 • strukturere og skrive en lengere rapport.
 • forberede og gi en kort og presis muntlig presentasjon.

Etter fulført emnet har/kan studentene:

 • tilegnet seg en teoretisk og praktisk forståelse for de mest vanlige geofysiske metoder brukt i grunne geologiske undersøkelser.
 • forstå, diskutere og formidle sentrale geofysiske prinsipper og kan ved bruk av disse kompetanser vurdere i hvilke situasjoner målinger med de forskjellige geofysiske metoder kan bidra til en bedre forståelse av de geologiske forhold.
 • designe en geofysisk undersøkelse med flere forskjellige metoder ut fra en gitt problemstilling, og de forstår begrensningene som finnes for de forskjellige geofysiske metodene.
 • skrive en geologisk rapport og presenterer de viktigste elementer fra denne muntlig.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

GE406:          Geologi grunnkurs

MA414:          Matematikk naturfag

FY400:           Innføring i fysikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesinger
 • Praktiske øvelser (teoretiske oppgaver, dataprosessering og geologisk tolkning)
 • Gruppeveiledning
 • Skriftlige innleveringer
 • Feltarbeid
 • Rapportskriving
 • Seminar

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 7 skriftlige innleveringer (gruppearbeid)
 • Feltarbeid (gruppearbeid, opptil fire dager på en lokalitet nær Sogndal, ingen overnatting)
 • Rapport (gruppearbeid)
 • Muntlig presentasjon på klasse-seminar (gruppearbeid)

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen (digital), 4 timer.

Karakterskala A - F.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator og linjal.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • GE407 - Innføring i anvendt geofysikk - Reduksjon: 10 studiepoeng