Hopp til innhald

GE482 Hydrogeologi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet gir først ei kort innføring i sentrale hydrologiske omgrep som vatnet sitt kretslaup og vassbalanse på lokal skala.

Den hydrogeologiske delen omhandlar førekomsten av markvatn i umetta sone og grunnvatn i fjell og lausmassar; grunnvasshydraulikk og geologiske føresetnader for grunnvassmagasin. Undersøkingsmetodar for grunnvatn med berekning av hydrauliske parametrar og grunnvatnet som transportagens for forureiningar og grunnvasskjemi vert også gjennomgått. Bruk av grunnvatn til vassforsyning, grunnvatnet si rolle i samband med stabilitetsproblem i jord og fjellmassar, og grunnvasslekkasje til tunnelar, vert også behandla. Det vert også gitt ei enkel introduksjon til matematisk modellering av grunnvasstrøyming.

Under en dag med feltarbeid gjer vi felt- og analyseoppgåver i eit mindre nedbørfelt; vassføringsmålingar, instrumentering og etablering av undersøkingsbrønnar for grunnvatn. På ekskursjonar ser vi på ulike typar grunnvassførekomstar i fjell- og lausmassar.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentane:

 • ha forståing for komponentane i det hydrologiske kretsløpet
 • ha kunnskap om danning og strøyming av grunnvatn i fjell og lausmasser
 • ha kunnskap om praktisk bruk av grunnvatn til vassforsyning og grunnvatnet si rolle i samband med flaum, erosjon og geotekniske problemstillingar.

Studentane kan utføre:

 • enkle hydrologiske/ hydrogeologiske overslagsberekningar
 • hydrogeologisk feltarbeid og gjer hydrogeologiske vurderingar i felt

Studentane kan:

 • bruke hydrogeologisk kunnskap i praktiske problemstillingar
 • forstå innhaldet i hydrogeologiske rapportar og publikasjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GE406 Geologi Grunnkurs

MA414 Matematikk naturfag

FY400 Innføring i fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar med rekneoppgåvar, feltarbeid, ekskursjonar

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent innlevering av øvingsoppgave
 • Deltaking i feltarbeid og ekskursjonar
 • Godkjent rapport frå feltarbeid
 • Godkjente rapportar frå ekskursjonar

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator

Meir om hjelpemiddel