Hopp til innhald

IDF100 Danning og akademisk handverk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Danning gjennom utdanning bidreg til klok bruk av kunnskap. Emnet Danning og akademisk handverk er eit innføringsemne og er studentenes første møte med Høgskulen på Vestlandet sitt faglege og sosiale fellesskap. Den profesjons- og arbeidslivsretta høgskulen byggjar på samspel, berekraft og nyskaping.

Emnet fremjar perspektiv og teoriar som aukar forståinga av globaliseringa i samtida og gir grunnlag for å meistre samansette uføresette utfordringar. Innføringsemnet rettar merksemda mot berekraft og vårt felles globale ansvar både for dei som lever i dag og dei som kjem etter oss. Emnet bidreg til å stimulere studenten til å vere aktiv og nysgjerrig, til å ta ansvar for eiga læring og til å utvikle evna til nyskaping.

Emnet siktar mot å utvikle studentanes kunnskap om ulike profesjonar og fag si forståing av og refleksjon over kunnskap og etikk. Dette vert sett i forhold til utdanning og berekraft. Emnet legg til grunn at vitskapleg arbeid mellom anna er eit akademisk handverk. Informasjonskompetanse og skriving av tekstar utgjer deler av dette handverket, og emnet gir grunnleggjande opplæring. Ved bruk av akademiske arbeidsmåtar vert ein kjent i og tek del i bygginga av kunnskapens hus. Handverket set ein i stand til å kunne vurdere og dokumentere informasjonskjelder, og til å utvikle og utdjupe kunnskap. Handverket set ein i stand til å skrive akademiske tekstar.

Danning er det som mennesket prøver å gjere av seg sjølv i eit samfunn. Danning gjer det mogleg å takle den historiske situasjonen. Kunnskapar, haldningar og åtferd hjelper mennesket å leva på ein meiningsfull måte i og med verda. Danning er det som tillèt det siviliserte, berekraftige og frie samfunnet å eksistere.

Utdanning er menneskets formidling og tileigning av kunnskap, ferdigheiter og evner. Slik vert individet i stand til å delta i arbeidsprosessar. Utdanning byggjer menneske og samfunn.

Berekraft-omgrepet omfattar eit bevaringsperspektiv, men har også i seg ønskje om nyskaping og utvikling. Berekrafta står på tre likestilte pilarar: økologisk berekraft, økonomisk berekraft (til dette høyrer likeverd) og sosio-kulturell berekraft (inkludert global sosial rettferd).

Emnet går i første semester av studiet og skjer i samspel med studentar fagleg og administrativt tilsette. Innføringsemnet har ein felles del som utgjer 5 studiepoeng og ein spesifikk utdanningsdel på 2,5 eller 5 studiepoeng. Delen som er felles og utdanningsdelen utgjer ei integrert eining.

Innhaldet i emnet er: etikk, vitskapsteori, vitskaplege metodar, berekraft, akademisk skriving, informasjonskompetanse, kjeldebruk, kommunikasjon, samarbeid og profesjonshistorie.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:  

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om vitskaplege arbeidsmetodar og forskningsbasert kunnskap
 • har kunnskap om relevansen av profesjonell kompetanse og profesjonanes perspektiv på forholdet mellom teori og praksis
 • har kunnskap om forholdet mellom profesjonell kompetanse, arbeidsliv og samfunn i samtid og fortid
 • kjenner hovudlinjene i diskusjonen om berekraftig utvikling i det globale samfunnet
 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid

Grunnleggjande ferdigheiter

Studenten

 • skal finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder og digitale verktøy i eiga kunnskapsbygging
 • skal drøfte sentrale problemstillingar innanfor vitskap
 • skal drøfte sentrale problemstillingar innanfor etikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle, revidere og ferdigstille ein fagleg tekst som tilfredsstiller dei akademiske krava
 • kan identifisere og klargjere etiske val og dilemma i arbeidslivet
 • kan ta inn diskusjon om berekraft og vere kritisk og reflekterande til eige fagområde og til vitskapane generelt

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vert nytta studentaktive læringsformer og ein omvendt klasseromspedagogikk med digitale ressursar i emnet i Canvas.

Undervisnings- og læringsformene vil slik variere mellom ressursforelesningar og aktivitetar som fremmar refleksjon og gruppetilhøyrsle. Det vert gitt rettleiing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjende før studenten får framstille seg til eksamen i emnet:

 1. Individuelt refleksjonsnotat
 2. Digitalt kurs i informasjonskompetanse
 3. Deltaking i gruppearbeid med rettleiing

Dei obligatoriske læringsaktivitetane er knytt til læringsutbytta som omhandlar at studenten skal kunne finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder, kan utvikle, revidere og ferdigstille ein fagleg tekst som tilfredstiller dei akademiske krava, samt vere reflekterande til eige fagområde og til vitskapane generelt.

Vurderingsform

Skriftleg gruppeoppgåve, lengde 1500 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk: Greidd/ikkje greidd

Ny eksamen: Ved ikkje bestått skal gruppa levere ny oppgåve

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • NABP1003 - Danning og akademisk handverk - Sjømannskap - Reduksjon: 5 studiepoeng