Hopp til innhald

ING3049 Brannteknisk simulering

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi en grundig innføring i brannteknisk modellering og simulering. Det skal benyttes anerkjente verktøy for ulike formål knyttet til simulering av brannforløp i bygninger samt evakuering. Kurset vil fokusere på grunnleggende forståelse i teorien bak to-sonemodeller, feltmodeller (CFD) og evakueringsmodeller, og skal gi kjennskap til muligheter og begrensinger med modellene. Etter endt kurs skal den enkelte deltaker kunne gjennomføre modellering av brannforløp i vanlige bygningsvolumer, utføre simulering av brannforløp ved hjelp av både to-sonemodeller og feltmodeller (CFD), og utføre simuleringer av evakueringer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 •  Kan beskrive metoder for numerisk løsning av partielle differensial ligninger.
 • Kan beskrive grunnleggende teori bak to-sonemodeller og feltmodeller (CFD), og modellering ved hjelp av evakueringsmodellering.
 • Kan diskutere muligheter og begrensninger med branntekniske håndberegninger, to-sonemodeller, feltmodeller (CFD) og evakueringsmodeller.

Ferdigheter:

 • Kan utforme en enkel to-sonemodell i regneark.
 • Kan løse enkle transiente varmeoverføringsproblemer analytisk i regneark og forklare prinsippene for den numerisk løsningen.
 • Kan gjøre håndberegninger av forflytningstid i enkle bygningsvolumer.
 • Kan utføre en rømningsanalyse og anvende evakueringsmodeller til å beregne forflytningstid i komplekse bygg.
 • Kan anvende to-sonemodeller og feltmodeller (CFD) i branntekniske analyser.
 • Kan utføre en brannteknisk analyse der en beregner nødvendig- og tilgjengelig rømningstid.
 • Kan evaluere gyldigheten av branntekniske beregninger.
 • Kan diskutere tiltak for å redusere nødvendig rømingstid og/eller øke tilgjengelig rømningstid.

Generell kompetanse:

 • Kan formidle fagstoff skriftlig og audiovisuelt.
 • Behersker bruken av dataverktøy for å utføre beregninger.
 • Kan utforme en akademisk rapport.
 • Via arbeidsformen i grupper kunne reflektere over eget arbeid i team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Branndynamikk, fluiddynamikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 40 % på endelig karakter.

Del 2: Muntlig eksamen, ca 30 min forberedelse og 30 min eksaminasjon, teller 60 % på endelig karakter.

Begge deler må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING3014 - Brannteknisk simulering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3011 - Brannteknisk simulering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB100BRANN - Brannteknisk simulering - Reduksjon: 10 studiepoeng