Hopp til innhald

LEI301 Jordskifterett og saksbehandling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi inngående kunnskap i materiell jordskifterett og prosess, samt ferdighet for gjennomføring av oppgaver som kan utføres av teknisk personale. Dette omfatter rettsmekling, tilretteleggig av sak for retten, og teknisk utredning. I prosessdelen av faget gjennomgås saksbehandlingsreglene i jordskifteloven, med spesiell vekt på reglene om saksforberedelse, rettsmekling, veiledning og saksgjennomføring. Den materielle delen omfatter klarlegging av jordskifteområdet, verdsetting, planlegging og endelig vedtak av jordskifteløsning.

Emnet inneholder en grundig gjennomgang av jordskifteloven med fokus på saksbehandlingsregler og materielle problemstillinger. Det gis også en oversikt over sivilprosessen etter tvisteloven, med fokus på det som er relevant for utførelsen av teknisk arbeid og rettsmekling. Det gis en helhetlig gjennomgang av fremgangsmåten for de ulike typer av jordskiftesaker, både rettsendrende, rettsfastsettende og skjønn. Det vil være et særlig fokus på rettsmekling og analyse av problemene i et jordskifteområde.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha inngående kunnskap om de prosessuelle reglene for rettsmekling, veiledning, saksforberedelse og gjennomføring.
 • Ha kunnskap om de øvrige prosessuelle reglene i jordskifteloven, herunder bruk av rettsmidler for de ulike sakstypene.
 • Ha inngående kjennskap til de økonomiske og tekniske forutsetningene for et jordskifte, med særlig vekt på verdsettelse.
 • Kjenne til de øvrige materielle reglene for jordskifte.

Ferdigheter

 • Løse praktiske problemstillinger i tilknytning til jordskiftesaker.
 • Kunne ta ansvar for å gjennomføre rettsmekling.
 • Forberede saker for retten.
 • Verdsette og planlegge jordskifteløsninger

Generell kompetanse

 • God forståelse for arbeidsoppgavene og rollen til teknisk personale.
 • Ha oversikt over jordskifterettens kompetanse og jordskiftelovens anvendelsesområde

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

LEI104, LEI105, LEI113.

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Undervisningen har i tillegg tre obligatoriske arbeidskrav: Å følge en rettssak for jordskifteretten minst én dag, en dag med kurs i mekling med rollespill, og en gruppeoppgave i utformingen av en rettsendrende avgjørelse.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på rettsfastsettende rettssak for jordskifteretten minst én dag.

Rollespill i rettsmekling - samlet minst én dag.

Obligatorisk gruppeoppgave - rettsendrende sak.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Semesteroppgave (40% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer (60% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Norges lover, særtrykk av Norges lover.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LEI109 - Jordskifte - Reduksjon: 10 studiepoeng