Hopp til innhald

MF6-2000 Merkevarestrategi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet dekkjer følgjande tema:

 

Kundebasert merkeverdi, posisjonering av eit merke,

 • Korleis byggje ei merkevare
 • Assosiasjonar
 • Korleis måle og tolke kor bra eit merke gjer det
 • Korleis auke eit merke sin verdi.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten skal

 • Utvikle ei grunnleggjande forståing av dei viktigaste driverane for å bygge sterke merkevarer.
 • forstå korleis forbrukarar lærer assosiasjonar om ei merkevare.
 • kjenne til dei viktigaste omgrepa som vert nytta innan merkevarelitteraturen
 • forstå kvifor og korleis reklame påverkar forbrukarar
 • forstå korleis merkevarer innan reiselivet kan byggast

Ferdigheiter

Studenten skal

 • vurdere kva metodar som er mest tenelege å bruke for å bygge merkeverdi for eit merke, samt metodar som vert brukt for å vidareutvikle merker
 • kunne nytta metodar for å avsløre assosiasjonsnettverket til forbrukarar
 • kjenne til ideane bak design og implementering av marknadsføringsprogram

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere driverar for å bygge sterke merkevarer og reflektere over bruken av desse.
 • identifisere og evaluere ulike strategiar i merkevarebygging.
 • designe eigne marknadsføringsprogram.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Marknadsføring (MF6-1000) eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsforma vil variere mellom førelesingar, gjesteførelesingar, sjølvstudium, og gruppeøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har eitt arbeidskrav som skal løysast i grupper og må vera godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar.

Bokstavkarakter

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • RE6-202 - Marknadsanalyse og merkevarestrategi - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
 • RE6-202 - Marknadsanalyse og merkevarestrategi - Reduksjon: 5,5 studiepoeng