Hopp til innhald

MGBEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av følgende to emner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk, emne 1 og emne 2.

Emnebeskrivelsene for Engelsk bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2016) og inngår i en femårig lærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1, emne 2, for 1.-7. trinn gir en innføring i engelsk språk, litteratur, kultur og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæring. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk. På litteratur- og kultursiden omfatter dette kunnskap om barnelitteratur og bruk av ulike tekster på barnetrinnet, samt analyse av skjønn- og faglitterære tekster. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Emnet omfatter engelskundervisning for hele barne- og mellomtrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket og ulike læremiddel som kan brukes i opplæringen på barnetrinnet, samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, inkludert digitale media
 • har god kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring
 • har kunnskap om differensiering og tilpasset opplæring
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 1-7

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur for barn
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i noen engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis, herunder underveisvurdering, og begrunne vurderingene
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer når det gjelder etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og pernsolige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive enkle akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Engelsk 1, emne 1 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Et arbeidskrav i litteratur/kultur og/eller litteratur-/kultudidaktikk
 • Et arbeidskrav i et språkemne og/eller språkdidaktikk
 • Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på seminar

Semesterplanen og oppgavebeskrivelser gir nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske arbeidskrav må være bestått før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke består de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett n ytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler