Hopp til innhald

MGBMA301 Matematikk 2, emne 1 - Den utprøvende matematikklærer

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

I grunnskolelærarutdanningen 1-7 ligger emnene i Matematikk 2 i 6. semester. Matematikk 2 er delt i to deler:

 • Emne 1 - Den utprøvende matematikklæreren
 • Emne 2 - Matematikklæraren som forsker

I Matematikk 2 fordyper studentene seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema fra Matematikk 1. Fokus er her mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.

Emne 1 vil gå parallelt med emne 2. Begge emner i Matematikk 2 vil arbeides med i sammenheng med hverandre.

Det er lagt til rette for internasjonalisering i dette semesteret eksempelvis med mulighet for utveksling, for kontakt med studenter i utlandet og med mer vektlegging på internasjonal faglitteratur.

Matematikk 2 gir grunnlag for opptak til masterprogram, master i matematikkdidaktikk med spesialisering GLU 1-7 eller Matematikk begynneropplæring.

Matematikk 2 emne 1 bygger videre på Matematikk 1. Studenten vil arbeide med argumentasjon og bevis i matematikk knyttet til matematikkemner som undervises i på barnetrinnet. Studenten vil få kunnskap om hvordan matematiske teorier er systematisk bygget. Didaktiske ferdigheter som å kartlegge og tilrettelegge for alle elever med et særlig fokus på elever med matematikkvansker, vil vektlegges.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskaper om ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innen de matematiske hovedområder på trinn 1-7
 • kunnskaper om den systematiske oppbygging av matematiske teorier eksempelvis i tallære og euklidsk geometri 
 • kunnskap om progresjonen i matematikkfaglige emnene gjennom grunnskolen
 • kunnskaper om overgangen fra barnehage til skole og overgangen mellom trinnene i skolen, med særlig fokus på algebraisk tenkning og geometri.

Ferdigheter

Studenten kan

 • formidle spesialkunnskap innen et utvalg av matematikkfaglige og/eller matematikkdidaktiske emner som er relevant for trinn 1-7,
 • vurdere elevenes læring i faget for å kunne tilrettelegge undervisning og tilpasset opplæring
 • bruke varierte undervisningsformer kritisk og forankret i teori og egen erfaring
 • legge til rette for arbeid med grunnleggende ferdigheter i matematikk, forankret i teori og forskning
 • arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker.

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Detaljer i forbindelse med organiseringen av undervisning i emnet vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved emnets start. Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer som er relevante i grunnskolen og som skal gi grunnlag for diskusjoner om skolens arbeidsformer. Det blir benyttet forelesing, diskusjon, studentpresentasjon, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokviegrupper. Veiledning inngår i de fleste aktiviteter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre obligatoriske arbeidskrav:

 • Sammen i gruppe fremlegge matematikkdidaktisk forskningsartikkel og innlede til diskusjon.
 • Initiere og gjennomføre et lite utviklingsprosjekt eller utprøving av kartleggingsverktøy i matematikkundervisning i praksis og levere inn skriftlig rapport.
 • Individuelt arbeidskrav knyttet til bruk av digitale verktøy i matematikk/matematikkundervisning.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen

Alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldige i de tre påfølgende semester etter godkjenningen. Hvis et arbeidskrav blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent ett eller flere arbeidskrav får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativt arbeidskrav gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Digitale verktøyprogram der dette er oppgitt ved eksamen.

Mer om hjelpemidler