Hopp til innhald

MGBMHV101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Innføring i mat og helse er et emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

I Mat og helse 1 emne 1 legges det vekt på et helsefremmende kosthold, matkultur, bærekraftig forbruk, og på mat og måltiders betydning for utjevning av sosiale ulikheter i helse. Gjennom studiet skal studentene utvikle kjennskap til fagets historiske utvikling og styringsdokumenter og kompetanse om tryggmat, smak og sensorikk, måltid og måltidstradisjoner.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om skolefagets historiske utvikling
 • har kjennskap til de mest sentrale styringsdokumentene som regulerer læringsarbeidet i mat og helse i grunnskolen
 • har kunnskap om nasjonale kostanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kjennskap til ulike måltidstradisjoner i et kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om matvaregrupper og bearbeiding av råvarer
 • har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbarhet
 • har kunnskap om allergier/intoleranser
 • har kunnskap om smak og sensorikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan holde god kjøkkenhygiene 
 • kan bruke egnede redskap og grunnleggende matlagingsmetoder
 • kan forstå og bruke matlagingsbegrep
 • kan lage mat ute i naturen og bruke naturen som ressurs
 • kan bruke grunnleggende ferdigheter i praktisk opplæring, tilpasset ulike elevers forutsetninger
 • kan legge til rette for de vanligste allergier/intoleranser
 • kan vurdere nytten av forskningsbasert kunnskap i praktisk opplæring i mat og helse
 • kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger
 • har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving og kildehåndtering
 • har grunnleggende kunnskap om ulike kilder til relevant faglitteratur og kan overføre fagkunnskap til undervisning i mat og helse i grunnskolen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitalisert undervisning, webinar, digital veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav. På fysiske samlinger vil praktisk kjøkkenarbeid ha fokus. 

Materialkostnader (kr. 500) og ekskursjoner (kollektiv transport) må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvaretabellen til å forbedre en industriprodusert matrett slik at den i større grad samsvarer med norsk ernæringspolitikk. Besvarelsen skal skrives som en akademisk tekst (2000 ord).
 • Arbeidskrav 2: Studentene skal individuelt lage en digitalt fortalt historie.

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Alle arbeidskrav må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 20 minutter.

Studenten trekker tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler