Hopp til innhald

MGBPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerrollen og elevenes læring og utvikling

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Gjennom dette første pedagogikkemnet skal studentene oppnå kunnskaper om læring, utvikling og ferdigheter hos elever på trinn 1-7. Studentene skal arbeide med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i nær tilknytning til praksis. Emnet er det første av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet tar utgangspunkt i gjeldende læreplaner og går inn i sentrale didaktiske prinsipp for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning med særlig vekt på:

 • Klasseledelse, kontaktlærerrollen og samspill i grupper
 • Begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter på alle trinn
 • Didaktisk arbeid og vurderingsformer
 • Læring- og motivasjonsteorier
 • Observasjon som forskningsmetode

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om læringsteori, læringsstrategier og barns utvikling, og om danning og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp i begynneropplæringen og grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
 • har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling 
 • har kunnskap om klasseledelse, og om hvordan lærerens relasjonskompetanse kan bidra til økt læring for eleven
 • har kunnskap om hvordan praktiske og estetiske læringsprosesser kan påvirke helse, trivsel og læring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjonen
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om læring, begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og undervisning
 • kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • kan alene og sammen med medstudenter reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt læringsmiljø for elevene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning varierer mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og refleksjon knyttet til det å skape sammenheng mellom forskningsbasert og erfaringsbaserte kunnskapsformer som inngår i i utdanningen. Dette kan omfatte både øvinger på høgskolen og utprøving i klasserommet på praksisskolen

Studenten oppretter egen læringsmappe. Den enkelte student skal legge inn minimum 4 læringsoppdrag i læringsmappen i løpet av semesteret. Dersom de obligatoriske læringsoppdragene ikke er levert til læringsmappen før fristen (som blir satt i semesterplanen), blir mappen vurdert til «ikke levert»/«ikke møtt".

Eksamensform er vurderingsmappe.

Vurderingsmappen skal inneholde et utvalg av element fra læringsmappen, og det er vurderingsmappen som blir karaktersett.

Kriterier for vurdering av vurderingsmappen vil bli gitt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende krav må være godkjent for at studenten skal kunne meldes opp til eksamen:

 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Det vil si at det er obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger og arbeid i grupper. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart
 • Ett skriftlig og ett muntlig arbeidskrav, der ett av disse arbeidskravene er en FOU-oppgave knyttet til observasjon. 

Vurderingsform

Vurderingsmappe.

Vurderingsmappen er et utvalg element / læringsoppdrag fra læringsmappen som danner grunnlag for fastsetting av karakter. Vurderingsmappen skal dokumentere faglig bredde og refleksjoner knyttet til arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet.

Mappen skal bestå av

 • to studentvalgte og ett lærervalgt læringsoppdrag fra læringsmappen der studenten har hatt mulighet til å revidere arbeidene etter tilbakemelding.
 • en overbyggende tekst/kappe som viser kandidatens profesjonelle utvikling og arbeidenes relevans sett opp imot læringsutbyttebeskrivelsene.

Alle de fire elementene i vurderingsmappen må vurderes som bestått for at kandidaten skal få godkjent vurderingsmappen. Ved ikke bestått vurderingsmappe skal det leveres en omarbeidet vurderingsmappe til ny eksamen i påfølgende semester.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved klage blir hele vurderingsmappen sendt til ny sensur. Ved ny eksamen skal det leveres en individuelt omarbeidet vurderingsmappe. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KRO1003 - Profesjonsfag: Lærarrolla og elevane si læring og utvikling - Reduksjon: 15 studiepoeng