Hopp til innhald

MGUKRV101 KRLE 1, emne 1 - Religioner, livssyn og fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner og  livssyn har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om KRLE-faget i et historisk og komparativt perspektiv
 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan med vekt på fagets relevans og verdier, kjerneelement, vurderingsformer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter 
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget  
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev
 • har kunnskap om ulike definisjoner av religion og livssyn 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn 
 • hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur 
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene 
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål. 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget 
 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE 
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning lokalt på campus og nettbasert. Lærerstyrt og med studentaktiviteter med lokale samlinger. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.

Det kan bli lagt til rette for en felles ekskursjon til utlandet på tvers av campus med egenbetaling. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80% frammøte på obligatoriske gruppesamlinger med studentaktiviteter på campus. Studentaktivitetene er knyttet opp til ulike læringsutbytteformuleringer som vil bli kunngjort ved semesterstart.  
 • ha fått godkjent 1 skriftlig innlevering. Nærmere retningslinjer gis ved studiestart 

Arbeidskrav må være fullført og godkjent til fastsatte frister før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler