Hopp til innhald

MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen 1

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Naturfag 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

 • Den levende naturen
 • Den ikke-levende naturen

Gjennom Naturfag 1 møter studentene sentrale naturfaglige og naturfagdidaktiske tema som er relevante for undervisning i naturfag i grunnskolen på 5. -10. trinn.

Emnet har hovedfokus på den levende naturen og på sentrale didaktiske perspektiver relatert til naturfagundervisning på 5.-10. trinn i grunnskolen. Økologi, biologisk mangfold og humanbiologi er overordnede faglige tema. I naturfagdidaktikk er det sentrale fokuset utforskende arbeidsmåter gjennom praktisk arbeid og dialog.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
 • kan greie ut om samspill mellom ulike faktorer i økosystemer
 • har kunnskap om menneskekroppens organsystemer og hvordan disse henger sammen
 • har kunnskap om og kan drøfte sammenhenger mellom livsstil, samfunnskultur og helse
 • har kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan man kan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av elevers naturfaglige språk
 • har kunnskap om hvordan man kan stimulere elevers utforsking gjennom praktisk arbeid og dialog

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for og gjennomføre varierte læringsaktiviteter inne og ute med bruk av relevant utstyr
 • kan legge til rette for å utvikle elevers sansing, undring og naturglede
 • kan legge til rette for utvikling av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter i naturfag
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring på mellom- og ungdomstrinnet og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag
 • har grunnleggende kunnskap om natur-vitenskapens metoder og tenkemåter som grunnlag for kritisk tenking og utforskende arbeidsmetoder
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet

Krav til forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser.

Feltarbeid er en viktig del av studiet og det forutsettes at studentene deltar på dette. I forbindelse med ekskursjoner må studenter være forberedt på å betale en egenandel som blir oppgitt ved semesterstart. Det blir lagt til rette for kompensatoriske arbeidskrav.

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennom semesteret skal studentene levere arbeidskrav som dokumenterer utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse. De obligatoriske arbeidskravene skal innbefatte:

 • 3 skriftlige innleveringer, i form av journalføring, didaktiske planer, refleksjonsnotater el.lign., med utgangspunkt i deltagelse på feltarbeid og annet praktisk arbeid
 • Artsprøve
 • Arbeid knyttet til praksis
 • Fag 2 (gjelder campus Bergen): Arbeid med akademiske tekster med naturfagdidaktisk innhold. Presentasjon av en vitenskapelig artikkel på seminar.

Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for arbeidskravene ved semesterstart. De som ikke kan delta på ekskursjoner og feltarbeid, må utføre alternative oppgaver. Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 min.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler