Hopp til innhald

MOA250 Eiendom og arealadministrasjon

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha avansert forståelse av hvordan fast eiendom og bruksretter dannes og endrer seg, sentrale begreper i eiendomshistorien og eiendomsregistrenes historie og funksjoner. Studenten skal forstå forholdet mellom privat eiendomsrett og offentlig kontroll og regulering, hvordan eiendomsretter virker inn på planlegging og forvaltning av areal og miljøverdier, og hvordan mangelfull kvalitet i eiendomsinformasjon kan forårsake eiendomstvister og påvirke gjennomføring av planer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kunnskap om sentrale begreper i norsk eiendomshistorie
 • Har avansert kunnskap om kilder for eiendomsinformasjon
 • Har avansert kunnskap om og forståelse av begreper som fast eiendom, eiendomsretter og bruksretter
 • Har avansert kunnskap om eiendomsregistrenes funksjoner og kvalitet på eiendomsinformasjon
 • Har inngående innsikt i det funksjonelle forholdet mellom privat eiendomsrett og offentligrettslig regulering

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan gjøre rede for sentrale begreper i norsk eiendomshistorie
 • Kan finne og analysere ulike kilder for informasjon om fast eiendom
 • Kan utrede historien for konkrete eiendommer
 • Kan redegjøre for det rettslige grunnlaget for eiendomsgrenser og bruksretter

Kompetanse 

Kandidaten

 • Kan reflektere og analysere over hvordan feil og mangler ved eiendomsinformasjon kan innvirke på nabo- og mellommenneskelige forhold
 • Kan reflektere og analysere over hvordan feil og mangler ved eiendomsinformasjon kan innvirke på gjennomføring av planer og tiltak

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaver

Obligatorisk læringsaktivitet

To individuelle innleveringer må være godkjent.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Individuell semesteroppgave (60% av endelig karakter).
 • Muntlig eksamen (40% av endelig karakter).

Innleveringsfrist for semesteroppgaven blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for munnlig eksamen blir opplyst av emneansvarlig.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler