Hopp til innhald

MOA251 Planrett

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Gjennom kurset skal studentene få en grundig gjennomgang av rettsreglene om forvaltning av areal og ressurser. Studentene skal bruke både lover og rettslige prinsipper for å løse praktiske juridiske problemstillinger i tilknytning til plan- og bygningsloven - som er den sektorovergripende loven for all arealforvaltning. Videre skal studentene få en forståelse for samspillet mellom de offentlige lovene, og samspillet mellom offentlig og privat rett med hensyn til forvaltning av areal. I kurset vil studentene også få en grundig innføring i planprosesser og rettsvirkningene av ulike planer. Det vil i kurset bli tatt opp enkelte særskilte problemstillinger i tilknytning til strandsone, dispensasjoner, ulovlig bygging og utbyggingsavtaler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • Har avansert kunnskap om og forståelse for de sentrale rettsreglene om forvaltning av areal og ressurser.
  • Har inngående teoretisk kunnskap om og forståelse for prinsippene om sektorovergripende lover i tilknytning til arealforvaltning.
  • Har avansert forståelse for rettsvirkningen av ulike planer.
  • Har grundig kunnskap om utarbeidelse av reguleringsplaner.

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan anvende rettsreglene for å løse kompliserte juridiske problemstillinger i praksis.
  • Kan redegjøre for og analysere planprosessene og rettsvirkningene av ulike planer.
  • Kan redegjøre for prinsippene om bruk og vern av areal, herunder også sjøarealer.

Generell kompetanse 

Kandidaten

  • Kan redegjøre for ikke-jurister hvordan begrepene som brukes i planretten skal forstås.
  • Kan reflektere over og analysere etiske spørsmål knyttet til bruk og vern av arealer.
  • Kan presentere analyser av hvordan ulike sektorlover er ivaretatt gjennom planer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset vil hovedsakelig være basert på forelesninger og arbeidsgruppeundervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske oppgaver med individuell innlevering.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling

Mer om hjelpemidler