Hopp til innhald

NAB2002 Meteorologi og oseanografi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Meteorologi og oseanografi med bruk og tolking av informasjon fra meteorologiske instrument om bord, globale og lokale værsystem og værfenomen, varsling av vær på grunnlag av synoptiske kart og annen informasjon, havstrømmer og dybdeforhold, bølger og bølgemønster, isdanning og isforhold, i tillegg til tidevann og tidevannstrømmer.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne forstå de naturlige prosessene i atmosfæren som skaper vær. De skal ha bred kunnskap om de ulike meteorlogiske instrumentene om bord i skipet. Studentene skal kunne tolke tekst/grafiske værmeldinger og særskilt kunne identifisere områder der været kan bli en risiko for sikkerheten om bord. Studentene skal kunne hente ut informasjon om havstrømmer fra relevante kilder.

- Ferdigheter:

Studentene skal ha ferdigheter i å tolke værmeldinger og værtegn, og informasjon om strøm og tidevann på en slik måte at denne informasjonen kan brukes i ruteplanlegging og planlegging av offshoreoperasjoner for å unngå hardværsskade og sikra en trygg og effektiv seilas.

- Generell kompetanse:

Faget dekker relevante IMO krav på operativt nivå og ledelsesnivå som beskrevet i STCW 78 as amended, tabell A-II/1 og A-II/2.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1001 Fysikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Obligatorisk læringsaktivitet

2 skriftlige arbeidskrav. Begge må være godkjent for ta eksamen. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, kan skje elektronisk.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator Casio fx-991EX. 

Mer om hjelpemidler