Hopp til innhald

OPR506 Kliniske studier 3

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom 14 uker kliniske studier utvikle sine ferdigheter fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Studenten videreutvikler kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra de foregående praksisperiodene og utvikler selvstendighet.

Emnet tilrettelegger for å utvikler ferdigheter fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Emnet tilrettelegger  for å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra de foregående praksisperiodene og utvikler selvstendighet.

 • Operasjonssykepleie til pasienter på gjeldende seksjoner
 • Selvstendig assistanse ved enkle inngrep
 • Selvstendig koordinering ved planlagte inngrep
 • Kommunikasjon og omsorg for pasienter i alle aldre og de pårørende
 • Samarbeid i tverrfaglige team

De kliniske studiene er rettet mot følgende spesialiteter:

 • Urologisk-, gastrologisk- og endokrin kirurgi
 • Thorax- og kar kirurgi
 • Gynekologi/obstetrikk
 • Ortopedisk kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Øre-Nese-Hals og Plastikk-kirurgi
 • Dagkirurgi og poliklinikker
 • Sterilsentralen Haukeland Universitets sykehus, Haugesund sykehus, Førde sykehus

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper innen operasjonssykepleie
 • har inngående kunnskaper vedrørende det hygieniske arbeidet
 • har inngående kunnskaper om utstyr brukt ved de vanligste kirurgiske inngrep
 • har inngående kjennskap til vanlig kirurgisk teknikk
 • har inngående kjennskap til planlegging og gjennomføring av et kirurgisk inngrep

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan assistere ved de vanligste kirurgiske inngrep og undersøkelser
 • kan planlegge og tilrettelegge for kirurgiske inngrep, samt server det kirurgiske team
 • kan ivareta den kirurgiske pasient slik at de vanligste komplikasjonene som hypotermi, trykk og nerveskader forbygges
 • kan anvende hygieniske prinsipper og forebygger infeksjoner
 • har handlingskompetanse i akutte og kritisk situasjoner
 • kan utføre operasjonssykepleien med et godt håndlag
 • kan mestre bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr
 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid
 •  utvikler faglig skjønn

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan utøve operasjonssykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling
 • kan analysere og bedømmer akutte situasjoner selvstendig og arbeide hurtig, mestrer samhandling med pasienten
 • kan identifisere, vurdere og anvende forskningsbasert kunnskap i egen praksis  (KBP)
 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • kan støtte og yte omsorg til pårørende, og fremmer pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • kan ivareta den døde operasjonspasienten på en profesjonell og verdig måte
 • har ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivå

Krav til forkunnskaper

Bestått OPR505 (Kliniske studier 2).

Undervisnings- og læringsformer

 • 30 timers praksis per uke etter oppsatt turnus
 • 10 timers selvstudier per uke 
 • 1 uke tilrettelagt undervisning og praksis ved sterilsentralen
 • Selvstudie
 • Simulering
 • Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Skriftlig individuell læringsutbyttebeskrivelse knyttet til praksisstedet 
 • Innlevering av evalueringsdokumentasjon og evalueringssamtale
 • Gjennomføring av simulering 3
 • Gruppeveiledning og innlevering av  kunnskapsbasert fagnotat operasjonssykepleie fag og funksjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Kliniske studier vurderes til bestått/ ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt.I tillegg inngår skriftlig arbeid. 

Inkludert i vurderingen inngår skriftlig arbeid knyttet til læringsutbyttebeskrivelsen, relatert til praksisstedet, studentens egen evaluering samt fagnotat i kunnskapsbasert praksis, operasjonssykepleie fag og funksjon.

En praksisperiode kan omfatter en eller flere seksjoner, der alt må være godkjent før emne kan vurderes til bestått/ikke bestått. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode 

Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode.

Studenten må selv legge vurderingsskjema inn i WiseFlow, senest en uke etter vurderingssamtalen. 

Se informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler