Hopp til innhald

RAD200 Patologi og undersøkelsesmetoder i radiografi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på RAD120 (Anatomi, fysiologi og patologi) og RAD150 (Anatomi, fysiologi og farmakologi). Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for patologi og undersøkelsesmetoder i radiografi.

Emnet vektlegger patologi knyttet til organ- og organsystemer som er gjennomgått i RAD120 og RAD150.

Patologi er læren om sykdommers årsaker, utviklingsmekanismer og virkning på funksjoner (patofysiologi) og struktur (patologisk anatomi). I emnet vektlegges hvordan ulike typer patologi kan fremstilles bildediagnostisk med særlig vekt på modalitetene CT og MR.

I emnet behandles også generell tumorbiologi.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…    

  • har bred kunnskap om patologi i et utvalg organ- og organsystemer og hvordan disse vises på ulike medisinske bilder
  • har kunnskap om hvordan patologiske prosesser påvirker gjennomføring av bildediagnostiske undersøkelser og behandling
  • har kunnskap om hvordan patologiske prosesser påvirker bildefremstilling som grunnlag for optimalisering av undersøkelsen for å oppnå sikker diagnostikk

Ferdigheter:
Studenten…

  • kan anvende faglig kunnskap om anatomi, fysiologi og patologi for å oppnå god diagnostisk bildekvalitet
  • kan vurdere fremstilling av normal anatomi, fysiologi og vanlig forekommende patologi i ulike organsystemer

Generell kompetanse:
Studenten…

  • kan planlegge og utføre kunnskapsbasert radiografi, samt systematisk vurdere kvalitet av arbeid som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling
  • kan reflektere rundt anvendelse av legemidler opp mot bildediagnostiske undersøkelser og behandling samt interaksjoner og bivirkninger

Krav til forkunnskaper

Bestått første semester.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emner i første studieår.

Undervisnings- og læringsformer

I emnet benyttes studentaktive læringsformer for å involvere studentene i teoretisk læring, praktisk læring og diskusjon. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, omvendt klasserom og studentdrevet undervisning («peer-teaching»), forelesninger, selvstudie, seminar/oppgavetimer og ferdighetstrening på SimArena. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

2. Fremlegg på seminar i grupper, 15 minutters varighet. Valgfri presentasjonsform

3. Ferdighetstrening i SimArena

Læringsaktivitetene er gyldige i 4 semestre.  

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • BRA122 - Biomedisin, emne 2 - anatomi, fysiologi, patologi - Reduksjon: 3 studiepoeng