Hopp til innhald

RAD230 Medisinsk bildebehandling, kunstig intelligens og innovasjon i radiografi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Utdanningen har medisinsk bildebehandling som faglig profil der kunnskap om biologiske basalfag, bildebehandlingsmetoder, bildeanalyser og visualisering av medisinske bilder står sentralt. Sentralt i emnet er tema knyttet til hvordan avansert bildebehandling og kunstig intelligens kan komme pasienten til nytte.  Kunstig intelligens og innovasjon innen medisinsk bildebehandling står også sentralt. 

Læringsutbytte

version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten…    

 • har bred kunnskap om hvordan normale og patofysiologiske prosesser kan visualiseres ved hjelp av ulike metoder for bildebehandling
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for bildebaserte biomarkører
 • har bred kunnskap om prinsipper og metoder for bildebehandling og dens betydning for bildekvalitet og diagnostisk bruk
 • har kunnskap om prinsipper for kunstig intelligens (KI) anvendt innen medisinsk bildefremstilling og bildebehandling

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan beherske ulike bildebehandlingsmetoder for å visualisere vanlig forekommende patologi
 • *vise til nytteverdi og utfordringer ved bruk av kunstig intelligens innen bildediagnostikk og behandling
 • kan beherske ulike bildebehandlingsteknikker og vurdere sammenhengen mellom disse og bildekvalitet

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan vurdere bildebehandlingsmetoder innen radiografi som grunnlag for sikker diagnostikk
 • har innsikt i og kan bidra til kunnskapsutvikling innen fagområdet medisinsk avbildning og bildebehandling
 • *kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser for å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling innen radiografi

Krav til forkunnskaper

Emnet vurderes åpent for internasjonale studenter.

Anbefalte forkunnskaper

RAD200, RAD210, RADP2, RAD220 og RADP3 

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av teoretiske prinsipper og ferdigheter, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff. Arbeid i grupper vil stå i fokus i emnet. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, forelesninger og selvstudier, teambased learning, seminar, laboratorieøvelser på SimArena. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og laboratorieøvelser. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

2. Fremlegg på seminar i grupper, 15 minutters varighet. Digital presentasjonsform, 2 forsøk

 Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre.  

Vurderingsform

version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Hjemmeeksamen over 4 dager
Digital presentasjon med bilde, tekst og tale av selvvalgt tema (videoformat), 10 minutter presentasjon.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen må studenten utarbeide ny presentasjonen til ny eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA112 - Bildedanning, apparatlære og bildebehandling innan konvensjonell røntgen og computertomografi - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • BRA201 - Radiografisk biletframstilling og bildebehandling - teknologiske aspekt - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • BRA211 - Radiografisk biletframstilling og behandling - metodiske prinsipp og kliniske bruksområder - Reduksjon: 2 studiepoeng