Hopp til innhald

SAB130 Grunnlagskunnskap i sosialt arbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

I emnet skal studentane tileigne seg kunnskap om sosialt arbeid i lys av omgrep i sosiologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi. I tillegg skal studentane tileigne seg kunnskap om migrasjon og interkulturell forståing.

Studentane skal tileigne seg kunnskap og ferdigheiter i kommunikasjon med utgangspunkt i interaksjonistisk perspektiv og utdjuping i kommunikasjons - og relasjonskunnskap.

Studentane skal trene på å skrive akademiske tekstar. Innholdet i emnet er organisert i tre tema; sosiologi, psykologi og sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten… 

 • har kunnskap om sosialt arbeid sitt teorigrunnlag og metodar som rettar seg mot individ, familiar, grupper og samfunn.
 • har kjennskap til vilkår for meistring og utvikling hos barn, unge, vaksne og eldre.
 • kjenner til kva betyding levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial inkludering og aktiv deltaking har i ulike livsfasar for individ, familie og samfunn.
 • har kunnskap om korleis sosial klasse, utanforskap, marginalisering og diskriminering påverkar folkehelse og levekår.
 • har kunnskap om teoretiske perspektiv i sosialt arbeid og andre relevante fagområde.
 • har kjennskap om korleis sosiale problem oppstår og utviklar seg i en samfunnsmessig samanheng.
 • har kjennskap til omgrep innan migrasjon og interkulturell forståing.

Ferdigheiter:
Studenten…

 • kan bruke fagleg kunnskap om relasjon og kommunikasjon i individuelle samtalar med brukarar/klientar.
 • kan reflektere over kulturelle skilnadar og korleis dette har betyding for individ og samfunn.
 • kan finne, vurdere og vise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både munnleg og skriftleg.

Generell kompetanse:
Studenten…

 • har innsikt i forhold som medverkar til sosial ulikskap.
 • kjenner til menneske sine ulike utgangspunkt og sårbarheit, verdiar og levemåte.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet er undervisinga hovudsakleg gitt som undervising i klasserom, digital undervisning i form av online førelesningar i Canvas og ferdigheitstrening i gruppe ved bruk av video under rettleiing av faglærar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Ferdigheitstrening i kommunikasjon og relasjon.  
 2. Individuelt refleksjonsnotat i tilknytning til Shulmanseminaret.

Godkjende læringsaktivitetar er gyldige i fire semester. 

Vurderingsform

Mappeeksamen
Med to individuelle skriftlege oppgåver, kvar med eit omfang på 1800 ord +/- 10 %. Vekting av oppgåvene er 50 / 50.

På mappeoppgave nummer 1 får studentane rettleiing i gruppe. Her gir studentane tilbakemelding på medstudentane sine oppgåver og får muntleg rettleiing av faglærar i gruppe. 

Begge oppgåver må være greidd for å få greidd eksamen.

Tid og stad for eksamen, sjå Studentweb.

Vurderingsutrykk
Gradert karakterskala, der  A-F er greidd og F svarar til ikkje greidd.

Ny eksamen
Dersom kandidaten får karakteren F på mappeeksamen, leverer kandidaten revidert utgåve ved eit nytt eksamensforsøk.

Dersom kandidaten får karakteren F ved andre forsøk skal det leverast ei ny oppgåve med ny problemstilling.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BSO114 - Vitkapsteori, forskingsmetode, sosiologi, psykologi - Reduksjon: 14 studiepoeng
 • BSO115 - Marginalisering, velferdsordningar og sosialt arbeid - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • SOS5-106 - Sosialt arbeid - grunnlagskunnskap - Reduksjon: 15 studiepoeng