Hopp til innhald

ING4008 Building Fire Safety

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder for å vurdere brannsikkerhet i bygninger. Nasjonale og internasjonale regler og standarder innen brannsikkerhet benyttes som underlag for å prosjektere brannsikkerhet i nye og eksisterende bygninger og anlegg. Emnet omfatter design av bygninger og anlegg med hensyn til personsikkerhet, verdisikkerhet og kontinuerlig drift. Samarbeid med arkitekter og andre rådgivere samt forhold til lokale myndigheter og gjennom­føring av en god byggeprosess øves ved bruk av eksempler og gjennomføring av prosjekt.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Kandidaten:  

 • kan drøfte og vurdere hvordan et brannforløp påvirker konstruksjoner, og utgjør fare for personer og brannvesenet
 • kan gjøre rede for hendelser som har endret sikkerhets­nivået i bygninger
 • kan drøfte og vurdere tiltak for å hindre brannskader, herunder deteksjon, evakuering, slukking og passivt brannvern
 • kan drøfte og vurdere transiente brannscenario hvor konstruksjonen er utsatt for varme fra røyk og flammer
 • kan drøfte og vurdere forskjellige tiltaks fordeler og ulemper opp mot spesifikke brannscenario innen bygg
 • kan drøfte og vurdere ulike brannslukkesystem i relasjon til ulike branntyper og konstruksjonsmaterialer
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal regulering og standarder innen bygningsmessig brannsikkerhet
 • kan drøfte og vurdere muligheter og begrensninger ved bruken av standarder, regler og designverktøy

 - Ferdigheter  

Kandidaten:  

 • kan utforme rømningsveier for sikker evakuering av persongrupper med forskjellig handicap, og i forskjellige bygg og anlegg (f.eks. bygg, båter, tunneler)
 • kan beregne og analysere transiente brannscenario hvor konstruksjonen er utsatt for varme fra røyk og flammer ved bruk av aktuelle dataprogram
 • kan beregne og analysere dimensjonering av en konstruksjon i tre, stål og betong både for standard branner og for et fullt brannforløp ved bruk av aktuelle dataprogram
 • kan beregne og analysere røykkontrollsystem basert på luftbevegelser i bygget og effekt av brannen
 • kan beregne og analysere brannslukkesystem som bruker vanntåke og slukkegass, herunder spraymønster ved forskjellige trykk
 • kan beregne tid til eskalering og sammenlikne med tid til evakuering for nødvendig sikkerhetsmargin
 • kan bruke dataprogram for beregning og analyse av vanntåke og sprinklersystem
 • kan dimensjonere og diskutere utformingen av en konkret bygning eller et konkret anlegg, påvise designrelaterte styrker og svakheter relatert til brannsikkerhet og gi forslag til hvordan brannrisikoen kan reduseres ved bedre design av anlegget

 - Generell kompetanse  

Kandidaten:  

 • behersker fagområdets uttrykksformer og vanlig benyttede forkortelser
 • kan gjøre rede for fagområdets utvikling og hendelser som har endret synet på brannsikkerhet
 • forstå symboler for brannteknisk sikkerhetsutrustning og utstyr benyttet i ulike tegningstyper
 • kan kommunisere utfordringene relatert til brannsikkerheten i et objekt
 • kan gjøre rede for fagområdets utvikling
 • kan formidle synspunkter utfordringer man står ovenfor innen fagfeltet og redegjøre for status på forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • kan bidra med nytenkning i sikkerhetsmessige gjennomganger

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være basert på samlinger med forelesninger, øvelser, problembasert læring, gruppearbeid, bedriftsbesøk, selvstudium med veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

1) Prosjektoppgave, teller 40 % på endelig karakter 

2) Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Engelsk-annet/Annet-engelsk tospråklig ordliste, enkel kalkulator.

Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typar: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler