Hopp til innhald

BYG300 Trekonstruksjoner og Statikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til trekonstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for dimensjonering av enklere trekonstruksjoner.

Innhold:

 • Trevirkets oppbygning og egenskaper
 • Kontroll for normalkraft, torsjon, moment og skjærkraft
 • Kneknings- og vippingseffekter
 • Spesielle beregningsregler for lastfordeling, avstivning m.v.
 • Kontroll av forskyvninger
 • Utforming og beregning av forbindelser: spiker, skruer, bolter, tømmerforbindelser, dybler
 • Gjennomgang av relevante blad i Byggforsk-serien
 • Brannmotstand
 • Massivtre

Emnet skal også legge til rette for en økt forståelse av virkemåten til konstruksjoner ved bruk av klassiske analysemetoder.

Innhold:

 • Arbeidsmetoden (Castiglianos teorem)
 • Deformasjon av bjelker, rammer og fagverk
 • Statisk ubestemte bjelker, rammer og fagverk
 • Plastiske beregningsmetoder (Bruddberegninger)

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til trekonstruksjoner og tre som et bærekraftig byggemateriale
 • ha kunnskaper om dimensjonerende situasjoner for trekonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av trekonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskap om virkemåten til konstruksjonssystemer
 • ha kunnskaper om konstruksjonsberegninger utført med arbeidsbetraktning
 • ha grunnleggende kunnskaper om plastiske analyser

Ferdigheter

 • Kunne redegjøre for bruken av tre som miljøvennlig byggemateriale.
 • kunne dimensjonere enklere elementer i trekonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for trekonstruksjoner
 • kunne analysere enklere konstruksjonssystemer
 • kunne utføre enkle plastiske analyser

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan tre kan benyttes i bygninger
 • ha forståelse for hvordan lastvirkninger i enkle konstruksjonssystemer opptrer og kan beregnes.
 • ha forståelse for hvilke situasjoner enkle konstruksjonssystemer skal dimensjoneres for

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG200 Materiallære, BYG105 Bygningskonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer. Bedriftsbesøk/Ekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Trestandard NS-EN 1995-1-1, NS-EN 1995-1-2
 • Formelbok: Stålkonstruksjoner - Profiler og formler
 • Alle kalkulatorar tillate 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB073 - Statikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB072 - Trekonstruksjoner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG108 - Berekningsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG120 - Trekonstruksjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng