Hopp til innhald

ERG200 Rehabilitering og intervensjoner ved aktivitetsutfordringer

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I emnet vektlegges studentenes forståelse av at mennesker kan ha ulike forutsetninger for aktivitet og deltakelse, og at dette blant annet avhenger av deres motoriske og kognitive funksjon. Mestring av hverdagslivet for personer med ulike aktivitetsutfordringer er i fokus. Rehabiliterende og behandlende ergoterapeutiske tiltak, knyttet til brukergrupper med kognitive funksjonsnedsettelse, kroniske sykdommer (inkludert palliativ fase) og psykiske helseplager (inkludert rus), vektlegges i dette emnet.

Studenten skal kunne begrunne tiltak ut fra kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi. I dette emnet vil studenten tilegne seg kunnskap om begrepsmodeller som omhandler fysisk/motorisk, kognitiv og sosial funksjon, for å kunne forstå og begrunne relevante tiltak knyttet til nevnte brukergrupper. Kunnskap og forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid er viktig, derfor inngår relatert viten som brukermedvirkning, endringsprosesser, rehabilitering og kunnskapsbasert praksis (KBP) i dette emnet. I tillegg inngår relatert viten om anatomi/fysiologi, psykologi og sykdomslære.

Simulerings- og ferdighetstreningen vil være knyttet til nevnte brukergrupper, og vil i hovedsak foregå i utdanningens spesialrom (tilknyttet SimArena). Studentene vil gjennomføre en tverrfaglig uke sammen med fysioterapistudentene. Ferdighetstrening i kritisk vurdering av forskningsartikler knyttet til undervisning om KBP inngår i modulen om kroniske sykdommer. Studentene vil også gjennomføre institusjonsbesøk knyttet til modulen om psykisk helse og rus.

Praksisforberedelser og praksisveilederseminar tilknyttet ERGP2 inngår i dette emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.  

Kunnskap:Studenten…

 • kan drøfte intervensjoner i lys av aktivitetsvitenskap og sentrale aktivitetsteorier og -modeller i ergoterapi
 • har bred kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsprosesser og -metoder som fremmer aktivitet og deltakelse
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet og samspill med omgivelsene har betydning for personers aktivitet, deltakelse, helse og mestring
 • har kunnskap om palliativ og behandlende ergoterapi
 • har bred kunnskap om forutsetninger for aktivitetsutførelse
 • har bred kunnskap om ergoterapeuters tilnærming innen rehabilitering og habilitering
 • har bred kunnskap om og kan begrunne hvordan aktivitetsanalyse, vurdering av fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjoner og meningsfull aktivitet brukes målrettet i intervensjoner, for å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet
 • har kunnskap om å fremme aktiv aldring og eldres mestring av hverdagslivets aktiviteter
 • har bred kunnskap om hvordan ergoterapeuter kan bidra til etablering og endring av vaner, rutiner og rolle, og hvordan levevaner og aktivitetsbalanse kan fremme helse og livskvalitet
 • *har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • har kunnskap om hvordan rus- og sosioøkonomiske problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltakelse
 • har bred kunnskap om hvordan teknologi og hjelpemidler kan fremme personers aktivitet og deltakelse
 • *har kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis  

Ferdigheter:Studenten…

 • kan beherske aktivitetsanalyse og ergoterapeutiske arbeidsprosesser, for å fremme personers mestring av daglige aktiviteter
 • kan beherske aktivitetsbaserte kartleggings- og undersøkelsesredskaper
 • kan anvende faglig kunnskap om meningsfull aktivitet i personers habilitering, rehabilitering, behandling og palliasjon
 • kan finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for egen profesjonsutøvelse
 • *kan anvende ny faglig kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis  

Generell kompetanse:Studenten…

 • kan reflektere over faglige og helse- og sosialpolitiske spørsmål
 • *har innsikt i og kan følge ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltakelse

Krav til forkunnskaper

Emner i første semester må være bestått (ERG100, ERG110 og ERG120)

Anbefalte forkunnskaper

ERG130, ERG140 og ERGP1

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å:

 • involvere studentene i teoretisk læring
 • muliggjøre praktisk utprøving av ferdigheter
 • legge til rette for diskusjoner og samarbeidslæring
 • få øvelse i å presentere tilegnet kunnskap knyttet til ulike kasuistikker eller læringssituasjoner/triggere

I emnet benyttes ulike arbeidsformer, som gruppearbeid, teambasert læring/omvendt klasserom, seminar, simulering- og ferdighetstrening på SimArena, og samarbeid i grupper. I tillegg vil digitale læringsressurser og e-læringskurs benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning, simulering og ferdighetstrening. I tillegg benyttes arbeidsformer som oppgaveskriving, forelesninger og selvstudier.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning som omfatter teambasert læring/omvendt klasserom, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, veiledning og studiediskusjon
 • KBP arbeidsfil, ved bruk av sjekkliste eller app for kritisk vurdering av relevant artikkel. To og to studenter samarbeider om dette arbeidskravet
 • Muntlig presentasjon i forbindelse med tverrfaglig uke sammen med fysioterapistudentene.
 • Skriftlig gruppeoppgave om eldres helse, 2500 ord +/- 10%
 • Poster om psykisk helse, gruppeoppgave, maksimalt 250 ord

 Studentene har to forsøk på de skriftlige læringsaktivitetene og de er gyldige i fire semestre.

Vurderingsform

Oppgave

Individuell skriftlig oppgave på 2500 ord +/-10%. Oppgaveteksten blir offentliggjort ved semesterstart.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ny oppgave leveres ved ikke bestått eller ved forbedring av karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler