Hopp til innhald

ERG300 Kunnskapsutvikling i ergoterapi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet har fokus på kunnskapsutvikling i ergoterapi. Innholdet fokuserer på ergoterapifaglige intervensjoner og utviklingsprosjekt i lys av kunnskapsbasert praksis, og kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi. Det fokuseres også på vitenskapsteori, forskningsetikk og -metoder, og hvordan dette har betydning for kunnskapsutvikling i ergoterapi.     

I emnet introduseres prosjektplan for bacheloroppgaven. En individuell prosjektskisse for oppgaven skal levers som arbeidskrav. Prosjektskissen kan i bacheloremnet omarbeides til prosjektplan med medstudenter som skal skrive bacheloroppgave sammen. Endelig prosjektplan for BA-oppgaven skal leveres i emnet ERG390. 

Praksisforberedelser og praksisveilederseminar i tilknytning til ERGP3 inngår også i dette emnet. Som del av praksisforberedelsene vektlegges kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging knyttet til pasienter/brukere, pårørende, annet helsepersonell og andre samarbeidspartnere.  

Digitale ressurser relevant for emnet anvendes: Canvas emnet - KBP på tvers og DigSam - Digitale ressurser om digital sikkerhet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane

Kunnskap:  Studenten… 

 • kan drøfte arbeidsprosessen i ergoterapi i lys av kunnskapsgrunnlaget 
 • kan begrunne og drøfte hvordan ergoterapeuten kan bidra til å fremme personers helse ved deltagelse i egne og fellesskapets aktiviteter 
 • kan begrunne og drøfte aktuelle ergoterapitiltak i lys av kunnskapsbasert praksis 
 • *har bred kunnskap om brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging 
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og -metoder, og hvordan dette har betydning for kunnskapsutvikling i ergoterapi 
 • har kunnskap om forskning knyttet til kunnskapsutvikling i ergoterapi 
 • *har kunnskap om fagutvikling og prosjektarbeid 

Ferdigheter:  Studenten… 

 • *kan anvende relevante resultater fra forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap for å treffe begrunnede valg 
 • kan anvende faglig kunnskap for å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter 
 • kan anvende aktiviteter metodisk for å fremme aktivitetsutførelse 
 • kan planlegge et ergoterapifaglig utviklingsprosjekt, og utarbeide prosjektplan 

Generell kompetanse:  Studenten… 

 • kan vurdere og dokumentere ergoterapeutens fagidentitet, yrkesrolle og kompetanse 

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive læringsformer som gruppearbeid, seminar, simulerings- og ferdighetstrening på SimArena, samt forelesninger og selvstudier vil vektlegges i emnet. Digitale læringsressurser vil benyttes som forberedelser til undervisning og for selvstudier. Individuell Multiple Choice, et spørreskjema med flere valgmuligheter for riktig svar, benyttes som forberedelse til obligatorisk arbeidskrav. 

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning som omfatter gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, veiledning og studiediskusjon 
 • Individuell flervalgstest i vitenskapsteori og vitenskapelige forskningsmetoder (både kvalitativ, kvantitativ og litteraturstudie). Studenten har tre forsøk 
 • Prosjektskisse, etter mal for prosjektplan for bacheloroppgave, på 2-3 sider. Studentene arbeider i grupper på 2-3 studenter. Studentene får skriftlig tilbakemelding på skissen, og har to forsøk  

Studentene har to forsøk på de skriftlige læringsaktivitetene og de er gyldige i fire semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen  Individuell høring på inntil 20 minutter. Studenten leverer et skriftlig notat (på max 3 sider) som grunnlag for muntlig høring. Notatet skal være en kort beskrivelse av praksissted (tjenesteområde/-nivå), basert på anonymisert pasient eller gruppe og ergoterapeutisk intervensjon. Notatet leveres i Canvas en uke før muntlig høring.  

Fokus i muntlig høring vil være på begrunnelse av intervensjon og refleksjon om samhandling og kommunikasjon med pasient/bruker og aktuelle samarbeidspartnere (som pårørende, andre helseprofesjoner) ut fra læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. 

Tid og sted for eksamen, se Studentweb. 

Vurderingsuttrykk  Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen    Ved ikke bestått (karakter F) arrangeres ny muntlig eksamen etter samme form som ordinær eksamen. Notat innlevert før ordinær eksamen benyttes som utgangspunkt for ny eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Innlevert skriftlig notat. 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER305 - Aktivitet og deltaking som terapi - Reduksjon: 10 studiepoeng