Hopp til innhald

INN514 Innovasjonssystemer og bærekraftig transformasjon

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på emnene INN500 og INN510, og har som utgangspunkt at ansvarlig innovasjon, nærings- og teknologiutvikling påvirkes av samfunnsmessige forhold. Det vektlegges at innovasjon er et resultat av komplekse samspill mellom ulike aktører i systemer (eksempelvis entreprenørielle økosystem, territorielle innovasjonssystem og teknologiske innovasjonssystem), og at disse systemene påvirkes av kontekstuelle forhold (eksempelvis næringshistorie og kulturelle forhold) og globale trender (eksempelvis nye teknologier, markedsendringer og politiske reguleringer). Det gis en innføring i teorier og begreper knyttet til ulike systemperspektiv, og studenten får innsikt i hvordan systemene forholder seg til bærekraftig transformasjon (eksempelvis. næringsliv- og sivilsamfunnsdrevne verdiskaping forankret i en lavkarbon- og sirkulær fordelingsøkonomi). Det er særlig et mål at teoriene diskuteres ved hjelp av konkrete eksempler på hvordan teknologier, organisasjoner, regioner og næringer kan, og ikke kan, bidra til ansvarlig innovasjon, bærekraftig verdiskaping og bærekraftig transformasjon. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har avansert kunnskap om hvordan innovasjon, nærings- og teknologiutvikling kan forstås fra et systemisk perspektiv
 • har inngående innsikt i hvordan ulike aktører (for eksempel bedrifter) forholder seg til sine omgivelser, og hvordan dette påvirker ansvarlig innovasjon, bærekraftig verdiskaping og bærekraftig transformasjon
 • har inngående kunnskaper om hvordan ansvarlig innovasjon, nærings- og teknologiutvikling er et resultat av samspill mellom ulike aktører og deres omgivelser/kontekster

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og analysere innovasjonssystemer og aktører som inngår i disse, og forklare analytisk hvordan ulike systemer fungerer i forhold til bærekraftig transformasjon
 • kan reflektere kritisk over innovasjonssystemers grad av ansvarlighet
 • kan anvende sentrale begrep/teori som ligger til grunn for emnet, og å se disse i lys av empiriske eksempler fra en regional og internasjonal setting

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan formidle teori om hvordan innovasjonssystemer utvikles og endres over tid til medstudenter og faglærere
 • kan anvende innovasjonsteori og sentrale innovasjonsteoretiske begreper med sikte på bærekraftig transformasjon 

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

INN500

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kombinerer forelesninger med studentaktive seminarer og et skriftlig arbeid. Forelesningene gir en innføring og oversikt over teorier og begreper fra pensum. Emnet har også studentaktive seminar som omfatter diskusjoner av pensum, med tilhørende plenumsdiskusjoner hvor det forventes at studentene er aktive. Studentene skal levere et skriftlig arbeidskrav som skal godkjennes av faglærer. Studentene skal skrive referat og diskutere innholdet i 1-2 pensumartikler. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltakelse på gjesteforelesninger/bedriftsbesøk/eksternt seminar
 • Skriftlig innlevering individuelt (ca. 4 sider) der kandidaten tar utgangspunkt i en eller flere artikler på pensumlisten og selvstendig diskuterer innhold, teori og funn. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen (en uke). I innleveringen skal studenten anvende pensum fra emnet på et eller flere aktuelle case. Karakterskala er A-F der F er ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ210 - Innovasjon og strategi - Reduksjon: 3 studiepoeng