Hopp til innhald

KAR501 Kardiologisk sykepleie og helsepedagogikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Del 1; Klinisk spesialitet, generell del Hjertesykdom griper i stor grad inn i hverdagen til den som har sykdommen og til familien rundt. Emnet legger vekt på kunnskap om årsaksforhold, sykdomsutvikling og behandling ved hjertesykdom. Forståelse for hvordan det er å få og leve med akutt og kronisk hjertesykdom er sentralt i emnet. Kunnskap om livskvalitet og mestring er en forutsetning for gode omsorgstilbud. Emnet legger vekt på sykepleierens funksjon som veileder, behandler og ressursperson, og at individualisert behandling krever kunnskap om pasientens kulturbakgrunn, livssituasjon, utdanning, funksjonsnivå, tidligere sykdomserfaring og eventuelle livskriser.

Del 2: Helsepedagogikk Motivasjon, mestring, empowerment, brukermedvirkning og relasjonskompetanse er sentralt i emnet. Emnet fokuserer på at helsepedagogikk og brukermedvirkning gir struktur og systematisk tilpasning i konkrete kliniske situasjoner, tilpasset naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og sykepleiefaglige områder i  kardiologisk sykepleie. Emnet legger vekt på at pasientopplæring gir økt egeninnsikt og evne til å mestre sykdom i hverdagen. Emnet sentreres også rundt at sosiokulturell bakgrunn, utviklingsmessige forutsetninger, kunnskap om egen sykdom, sykdomsdiagnose og og øvrige rammefaktorer er viktige når helsepersonell skal planlegge og gjennomføre opplæring til bruker/pasienter og pårørende.

I tillegg legger emnet vekt på innsikt i lærings- og mestringssentra som en viktig arena for brukeropplæring og møteplass for brukere og helsearbeidere innen primær- og spesialisthelsetjenesten.

Del 1, Naturvitenskapelige emner

 • Anatomi, fysiologi, patofysiologi
 • Sykdomslære
 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Forebygging av hjerte-kar sykdom
 • Komplikasjoner til andre organer som følge av hjertesykdom
 • Farmakologi

Sykepleiefaglige emner

 • Sykepleie til ulike grupper hjertesyke; Akutt koronarsyndrom, arytmi, hjertesvikt og pasienter med behov for hjertekirurgi
 • Sykepleie til ulike grupper hjertesyke både i akutt fase, i rehabilitering og ved kronisk sykdom
 • Sykepleie i relasjon til undersøkelser og medisinsk behandling
 • Compliance
 • Informasjon og veiledning som kan bidra til selvstendige avgjørelser
 • Livsstilsendring og livsstilsintervensjoner hos kronisk syke
 • Å være akutt kritisk hjertesyk og å være pårørende til en akutt kritisk hjertesyk
 • Å være kronisk hjertesyk- og å være pårørende til en kronisk hjertesyk
 • Å leve med hjertesykdom sett i et alder- og kjønnsperspektiv
 • Rehabilitering av hjertesyke
 • Pasientens gang gjennom behandlingskjeden ved hjertesykdom
 • Livslange behandlingssituasjoner og grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
 • Valg av hensiktsmessige endringsstrategier for å oppnå samarbeid mellom ulike ledd og nivåer, herunder forventet forløp/kliniske retningslinjer
 • Sammenhengen mellom EKG og sykdomsbilde/symptomer
 • Forsvarlig håndtering av medisinsk-teknisk utstyr
 • Pasientens og pårørendes reaksjoner på å være omgitt av medisinsk-teknisk utstyr
 • Tolking av EKG

Samfunnsvitenskapelige og psykologiske tema:

 • Motivasjon, stress og mestring
 • Teorier om helse og sykdom
 • Helseatferdsmodeller og teorier om atferdsendring
 • Betydningen av langsiktige strategier - helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak
 • Livsstilsendringer og livsstilsintervensjoner hos hjertepasienter
 • Emosjonsfokuserte og problemfokuserte mestringsstrategier
 • Mestringsforventninger, mestringsopplevelser og motivasjonsarbeid
 • Empowerment og brukerinvolvering
 • Individuell plan
 • Likemannsarbeid og sosial støtte
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Brukerorganisasjonene som samarbeidspartnere
 • Pårørende som ressurs
 • Kulturelle aspekt

Del 2, Pedagogisk teori og læring

 • Pedagogisk teori og læring:
 • Sentrale teorier om læring
 • Barrierer for læring hos individet
 • Organisatoriske og systemiske barrierer for læring
 • Økonomiske og juridiske rammer - sentrale lover og føringer av betydningen for opplæring
 • Helsepedagogiske utfordringer i et livsløpsperspektiv
 • Individrettede og samfunnsrettede tiltak
 • Gruppeprosesser og gruppedynamikk
 • Evalueringsmetodikk:
 • Ulike tilnærminger innen systematisk evaluering
 • Verktøy og metoder for evalueringsarbeid
 • Prosessevaluering og produktevaluering
 • Brukertilfredshet som evalueringsmål
 • Kostnad-nytte
 • Effekt av livsstilsintervensjoner

Læringsutbytte

Fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om hjertesykdom, herunder patologi, epidemiologi og prognose ved ulike typer hjertelidelser i ulike aldersgrupper
 • kan bruke kunnskap om ulike hjertesykdommer, forebygging, utrednings- og behandlingstiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet
 • har inngående kunnskap om hvordan hjertesykdom utvikler seg, hvordan akutte komplikasjoner, langtidskomplikasjoner og følgesykdommer kan påvirke pasienten fysisk, psykisk og sosialt
 • har kjennskap til forskjellige forebyggingsstrategier
 • har innsikt i og kritisk forståelse for samfunnsmessige og helsepolitiske rammer for helsepedagogiske tiltak og opplæring til pasienter og pårørende
 • har innsikt og kritisk forståelse av roller, relasjoner og maktforhold i samfunnet og helsetjenesten
 • har innsikt i verdien av at pasienter er medvirkende i læringsprosessen
 • har kunnskap om forskjellige måter å evaluere ulike former for pasientopplæring

Ferdigheter: Studenten...

 • har kunnskap om de vanligste medisinske undersøkelsesmetodene i forhold til hjertesyke og ha forståelse for og kan selv gjøre den nødvendige tolkning av resultatene
 • har bred kunnskap om ulike behandlingsprinsipper og -teknikker, og kan begrunne valg av behandlingstilnærming
 • kan bruke aktuelt medisinsk teknisk utstyr i samsvar med gjeldende forskrift
 • har bred handlingsberedskap på bakgrunn av observasjon av pasient
 • kan gjøre selvstendige kliniske vurderinger og iverksette sykepleietiltak
 • har inngående kunnskap om hvordan hjertesykdommer utvikler seg og innvirker på pasienten fysiologisk og psykologisk
 • kan utarbeide rehabiliteringsforløp og individuell plan
 • kan ivareta pasienter som trenger lindrende behandling/palliasjon
 • kan veilede annet helsepersonell i å møte hjertepasienter sine behov
 • kan planlegge og gjennomføre individtilpasset opplæring med utgangspunkt i den enkelte pasient og pårørende sine behov, ressurser og familiesituasjon
 • kan planlegge og gjennomføre ulike former for gruppebaserte opplæringstiltak med utgangspunkt i ulike teoretiske tilnærminger
 • kan planlegge og iverksette ulike helsepedagogiske tiltak

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan kartlegge og vurdere pasienter med hjertesykdom ut fra et kunnskapsbasert sykepleiefaglig perspektiv
 • har kjennskap til aktuell lovgivning, pasientrettigheter og pasientorganisasjoner samt tilbud ved lærings- og mestringssentra for hjertesyke
 • kan undervise og veilede pasienter generelt, men pasienter med hjertesykdom og deres pårørende spesielt
 • har inngående kjennskap til ulike samarbeidsmodeller i helsetjenesten for eksempel samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • kan vurdere når helseopplysning eller sykdomsforebygging skal formidles, hva som skal formidles og på hvilken måte det bør skje (målgruppe vs. metode)
 • kan undervise og veilede i praktisk forebyggende opplæring, behandling og ved rehabilitering til brukere av helsetjenesten
 • kan innhente ny kunnskap om effekt av pasientopplæring og undervisning
 • diskuterer og vurderer ulike evalueringsmål og evalueringsmetodikker

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har en rekke pedagogiske metoder som fremmer masterstudentenes læring. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at masterstudenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom ressursforelesninger, basisgruppearbeid, seminar og selvstudium.

Organisering Del 1 Klinisk spesialitet, generell del strekker seg over to semestre. Del 2 Helsepedagogikk undervises i første og andre semester parallelt med Del 1 og inngår i samme eksamen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Del 1: Kardiologisk sykepleie

1: Caseoppgave 1. og 2. semester med utgangspunkt i en klinisk problemstilling relatert til akutt koronasyndrom, arytmi, hjertesvikt og hjertekirurgi. Relevant forskning skal benyttes. Problemstillingen knyttes til naturvitenskapelige/ samfunnsvitenskapelige og sykepleiefaglige emner. Fagnotatet skal være på maks 3000 ord. Fagnotatet legges frem på interne seminarer med diskusjon i plenum

2: Læringsutbyttenotat 1. og 2. semester. I samarbeid med arbeidsgiver utarbeides egen plan for hvordan fremtidig kompetanse skal benyttes (refleksjonsnotat)

3: EKG og strimmeltolkingsoppgaver 1. og 2. semester

4: Deltakelse på utøverkurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR)

Del 2: Helsepedagogikk

1: Kommunikasjonsseminar; Tverrfaglig kommunikasjon

2: Kommunikasjonsseminar; Pasientveiledning

Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldige ​i ett semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Eksamen Individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Varighet: 5 timer.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler