Hopp til innhald

MAF530 Familieterapi og nettverksarbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I emnet utvikler studenten en solid kompetanse i klinisk arbeid med familier og nettverk. Emnet knytter kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger til relasjonelt arbeid med familier og med nettverksmøter. Sentrale elementer i familieterapi og nettverksarbeid presenteres både teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser.

Emnet skal bidra til at studenten tilegner seg en grundig forståelse av familieterapi og nettverksarbeid. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.

Emnet bidrar til utvikling av terapeutisk kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget terapeutisk arbeid står sentralt. Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre mennesker, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten…

 • har teoretisk forståelse og et faglig repertoar som grunnlag for familieterapi og familiearbeid
 • har teoretisk forståelse og et faglig repertoar som grunnlag for nettverksarbeid og nettverksmøter
 • har diskursiv kompetanse i relasjonelt arbeid
 • har kunnskap om alternative samlivsformer

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan planlegge og gjennomføre familieterapi, med en eller fleire personer i rommet
 • kan planlegge og gjennomføre nettverksmøter
 • kan anvende og reflektere rundt sentrale relasjonelle teorier i møter med familier og forskjellige deler av nettverk
 • kan mestre ulike lytte- og samtaleferdigheter på en avansert måte

Generell kompetanse: 

Studenten…

 • kan kritisk reflektere, vurdere og begrunne egen terapeutrolle og valg i arbeid med familier og nettverk
 • kan anvende relasjonelle kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med familier og nettverk
 • har økt oppmerksomhet på egne kommunikasjonsmønstre, verdier og holdninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne MARA500 og MARA510

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, veiledning på fordypningsoppgaven samt video av studentenes eget arbeid benyttes også.  Klinisk ekstern veiledning og praksis med tilknyttet refleksjoner er viktige læringsformer i dette emnet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1.  Gjennomført 40 timer med klinisk ekstern veiledning.
 2. Utarbeide oversikt over 60 praksis timer.
 3. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.
 4. Prosjektplan til fordypningsoppgave, minimum 1000 ord.
 5. Gjennomført to timer veiledning på fordypningsoppgaven.

 Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave 

En oppgave i form av fordypningsoppgave. Oppgaven skal være på 7000 ord +/- 10%. Fordypningsoppgaven skal skrives individuelt. Selvvalgt tema og problemstilling må godkjennes av studieprogramansvarlig.

Studentene må anvende selvvalgt pensum på 400 sider. Fordypningsoppgaven skal følge gjeldende retningslinje for masterutdanningen i relasjonelt arbeid.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk 

Gradert karakterskala A-F, der A-E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen 

Ved ikke bestått eksamen må studenten bearbeide oppgaven og levere den til ny vurdering.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler