Hopp til innhald

MARV532 Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler kunnskap og fordyping i bruk at tilbakemeldinger i relasjonelt arbeid i samtaler med individ, par, familier og f organisasjoner. Feedback-informerte tjenester er arbeidsformer som innebærer at hjelperen skaffer seg systematisk og kontinuerlig tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. Formålet er å kunne tilpasse og forbedre hjelpen underveis.

Emnet bygger på forskningsbasert kunnskap om bruk av feedbackinformerte tilbakemeldingsverktøy i samtaler med individer, par, familier og organisasjoner.

Emnet bidrar også til utvikling av selvrefleksivitet og terapeutisk kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten…

  • kan analysere og kritisk drøfte bruk av tilbakemeldingsverktøy i tjenester.
  • har kunnskap om forskjellige former av feedback-informerte tjenester
  • har kunnskap om forsking om forskjellige tilbakemeldingsverktøy
  • kan legge til rette for systematiske tilbakemelding fra klient/ene

Ferdigheter: 

Studenten…

  • har større trygghet og flere ferdigheter for å systematisk innhente tilbakemeldinger fra individer, par, familier og organisasjoner
  • har forskningsbaserte ferdigheter i bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler

Generell kompetanse: 

Studenten…

  • har kunnskap om hvordan ulike former av feedback-informerte tjenester kan påvirke maktforholdene i terapi og andre profesjonelle samtaler
  • har kunnskap om hvordan bruk av feedback-informerte verktøy kan kvalitetssikre relasjonelle samtaler
  • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer ved bruk av feedbackinformerte verktøy i forskjellige kontekster

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

 Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, med et omfang på 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb

Vurderingsuttrykk 

Bestått /ikke bestått

Ny eksamen 

Ved ikke bestått, fremstilles studenten til ny muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler