Hopp til innhald

MAS302 Hydraulikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de viktigste prinsipper for omdanning, overføring og omforming av energi i et fluid ved hjelp av hydrauliske maskiner og passiv utstyr. Studentene skal utføre tekniske beregninger og lære å lese skjemategninger for hydrauliske systemer.

 

Innhold

Introduksjon og grunnbegreper, hydrauliske væsker, energiomforming i hydrauliske maskiner, typer og drift av pumper, viktigste passive komponenter i et hydraulisk system (ventiler, filtre, tanker, akkumulatorer), hydrauliske skjemaer og logikk, anvendt hydraulikk og krav til renhet i hydrauliske anlegg 

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS302 Hydraulikk skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive grunnleggende prinsipper for hydraulisk energiomforming
 • Kunne forklare hovedkomponentene i et hydraulisk system
 • Kunne forklare hydrauliske skjemaer

Ferdigheter

 • Dimensjonere hovedkomponenter i et hydraulisk anlegg.
 • Beregne krefter som virker i hydrauliske anlegg
 • Beregne energitap i et hydraulisk system

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og rapportskriving.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 (MAT110), Matematikk 2 (MAT202/MAT203).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, videodemonstrasjoner, øvinger, gruppearbeid, case studies, lab-øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS108 - Hydraulikk og hydrauliske maskinar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM161 - Fluidmekanikk , oljehydraulikk og hydrauliske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2049 - Undervassteknologi og hydrauliske system - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOM158 - Oljehydraulikk og hydrauliske maskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng