Hopp til innhald

MBAS511 Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 1. semester.

Sentralt i dette emnet er en kritisk forskningsbasert utforsking av barnehagelærerens oppdrag. Profesjonsoppdraget analyseres i lys av profesjonsteori, forskning og i pågående debatter. Studenten vil møte både klassiske og nyere pedagogiske og didaktiske tekster som tar fatt i samfunnsutfordringer for barnehagelærere og profesjonens bakgrunn i historiske og nåtidige forestillinger om barn og barndom.

Barnehagefaglige kjernebegrep som barns utvikling, lek, omsorg, læring og danning blir kritisk utforsket i ulike tekster.   

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om barnehagelæreres profesjonsoppdrag
 • har avansert kunnskap om forskning i læreplanteori og didaktikk
 • har inngående kunnskap om vilkår for barns utvikling, læring, omsorg, lek og danning
 • har inngående kunnskap om barne- og barndomsforståelser før og nå

Ferdigheter

Studenten

 • kan presentere analyser av faglige tekster med kobling til relevant forskning
 • kan arbeide systematisk, analytisk og kritisk med kjernebegrepene barns utvikling, lek, læring, omsorg og danning med kobling til relevant forskning
 • kan faglig og personlig begrunne pedagogiske og didaktiske valg og praksiser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide analytisk
 • kan artikulere profesjonsoppdraget
 • kan begrunne pedagogiske valg og praksiser
 • kan lese og skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er samlingsbasert. Samlingene er seminarpreget. Det blir lagt opp til at studentene skal delta i aktiviteter, presentere og diskutere, og gi hverandre tilbakemeldinger.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske læringsaktiviteter og semesteroppgave.

Det forutsettes systematisk arbeid med pensum og obligatoriske læringsaktiviteter mellom samlingene. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er fire obligatoriske læringsaktiviteter  

 • 1. Mellom første og andre samling skal studentene gjennomføre en spesifisert læringsaktivitet som krever samarbeid mellom studentene
 • 2. Tekstanalyse. Studenten skal presentere en forskningsfundert analyse av en pedagogisk tekst og gi tilbakemelding på medstudenters presentasjoner. Presentasjonen er muntlig med skriftlig dokumentasjon (f.eks. en digital presentasjon)
 • 3. Mellom andre og tredje samling skal studentene gjennomføre en spesifisert læringsaktivitet som krever samarbeid mellom studentene
 • 4. Akademisk tekst. Studenten skal skrive en akademisk tekst om danningsforståelse, lek, omsorg og læring i læreplanteoretisk og didaktisk perspektiv.

Retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Denne oppgaven er en videreføring av arbeidskravene og skal være en skriftlig analyse av pedagogiske tekster. Semesteroppgaven skrives etter en bestemt mal. 

Omfanget er 3200-4000 ord.

Retningslinjer for oppgaven gis i begynnelsen av kurset.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme oppgave leveres inn en gang i revidert form innenfor 1 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler