Hopp til innhald

MBAS513 Ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 2. semester.

Det overordna målet med emnet er å bidra til nytenkning og nyskaping av pedagogisk ledelse av kvalitetsutviklingsarbeid fra forskningsbaserte og praktisk utforskende innfallsvinkler.

Emnet omfatter analyse og kritisk vurdering av begrepet "kvalitet" ut fra ulike faglige og metodiske perspektiv. Ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen utforskes i relasjon til barnekonvensjon, internasjonale og nasjonale styringsdokumenter og rapporter, teorier som vektlegger ulike stakeholders-perspektiver, og empirisk forskning.

Videre omfatter emnet kritisk refleksjon over "kvalitetsdiskurs" og ulike kvalitets- og vurderingsverktøy som brukes nasjonalt og internasjonalt innenfor barnehagefeltet. Emnet skal også utvikle studentens ferdigheter i å lede personalets læringsprosesser i barnehagen som lærende organisasjon.

Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forutsetninger. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om teorier og metoder som kan bidra til nytenkning på kvalitetsutvikling i barnehagesektoren
 • har kunnskap og ferdigheter til å foreta en kritisk vurdering av kvalitetsarbeid i barnehagesektoren
 • har inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepet kvalitet, kvalitets- og vurderingsverktøy og om ulike anvendelser i det nasjonale og internasjonale barnehagefeltet.
 • har inngående kunnskap om ledelse og arbeidsplasslæring knyttet til kvalitetsarbeid i barnehagen.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til nytenkning om kvalitetsutvikling i barnehagesektor ved å lede utviklingsprosjekter som tar utgangspunkt i perspektiver til ulike aktører/brukere
 • kan kritisk vurdere og kommunisere om ulike kvalitetsbegrep og ulike tilnærminger til kvalitetsutvikling i barnehagen
 • kan analysere og kritisk vurdere ulike former for pedagogisk ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen som lærende organisasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og vurdere bruk av ulike kvalitets- og vurderingsverktøy i lys av kritisk vurdering av hva som kan ivareta barns rettigheter, samt prinsippet om "barns beste".
 • kan lese og skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha fullført eksamen i MBAS511.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning har form av forelesninger, videoforelesninger, podcaster, workshop/seminar som støttes med PowerPoint-presentasjoner.

Det gis veiledning i forbindelse med arbeidskrav og semesteroppgave.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Muntlig fremlegg. Studentene analyserer og vurderer et kvalitets- og vurderingsverktøy og presenterer resultater muntlig med skriftlig dokumentasjon (sammendrag som tilgjengeliggjøres til opponenter en uke før fremlegget). Å være opponent under andre studenters fremlegg er en del av denne aktiviteten. 
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Podcast på 30 minutt. Studentene i grupper på 2-3 lager podcast der kvalitetsforståelser som ligger til grunn i diverse kvalitetsvurderingsverktøy diskuteres i lys av organisasjonsteoretiske perspektiver.

Retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Hjemmeksamen 

Individuell, skriftlig oppgave er som blir en skriftlig, teoretisk videreutvikling av tidligere, muntlige læringsaktiviteter. Semesteroppgaven skal skrives i en mal med bestemte deler som skal inngå. Omfang: 3500-4000 ord.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme oppgave leveres inn en gang i revidert form innenfor 2 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler