Hopp til innhald

MGUMHV101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 1 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10. Det er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

I Mat og helse 1 emne 1 legges det vekt på en innføring i et helsefremmende kosthold, matkultur, bærekraftig forbruk, og på mat og måltiders betydning for sosial læring og utjevning av sosiale ulikheter i helse. Gjennom emnet skal studentene utvikle kunnskap om fagets historiske utvikling og styringsdokumenter og få kompetanse i matlagingsteknikker, matlagingsmetoder, smak og om mat og måltider som kulturuttrykk. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller
 • har kunnskap om skolefagets historiske utvikling
 • har kjennskap til sentrale styringsdokument som regulerer læringsarbeidet i mat og helse i grunnskolen
 • har kunnskap om nasjonale kostholdsanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kjennskap til mat og måltid som sosial og kulturell arena
 • har kunnskap om ulike matlagingsteknikker og matlagingsmetoder
 • har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbarhet
 • har kunnskap om bærekraftige matvaner

Ferdigheter

Studenten

 • kan holde god kjøkkenhygiene 
 • kan bruke egnede redskap og grunnleggende matlagingsmetoder
 • kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i faget i tråd med LK20
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitale forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.  De fysiske samlingene er obligatoriske,  80 % frammøte.

Materialkostnader (kr. 300) og ekskursjoner (kollektiv transport) må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å bidra til studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Bruk av digitalt læremiddel. Studentene skal bruke et tilgjengelig digitalt læremiddel som er relevant for mat- og helsefaget. Hele eller deler av læremiddelet skal brukes i en mat- og helseklasse i grunnskolen. Det digitale læremiddelet skal evalueres med utgangspunkt i elevstemmen.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studentene skal velge ut en matrett (suppe, gryterett el.l.) som både kan tilberedes som i) ferdigprodukt og som ii) rett laget fra grunnen av.  Sammenlign næringsinnhold, arbeidsteknikk, smak, tidsbruk i de to tilberedningsmåtene.

De fysiske samlingene er obligatoriske,  80 % frammøte.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Undervisningsplan vil gi nærmere retningslinjer forde obligatoriske læringsaktivitetene . Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen. Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Studenten trekker tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala  A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler