Hopp til innhald

MGUNA502 Naturfag 3, emne 2 - Vitenskapsteori og metode

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

MGBNA502 er del av masterutdanninga i naturfag på GLU 1-7 og GLU 5-10. Kurset går i høstsemesteret 4. studieår. Sammen med MGBNA501 og MGBNA503 gir emnet kompetansegrunnlag for masteroppgave i naturfag.

Emnet består av fire ulike deler:

 • Vitenskapsteori og metodelære: Innføring i vitenskapsteori og i hvordan ulike vitenskapelige metoder er knyttet til kunnskapsbygging.  I denne gjennomgangen vil det også bli lagt vekt på å få frem kunnskap om hva de ulike vitenskapelige metodene har felles og hva som skiller dem.
 • Etikk: Innføring i forskingsetikk med vekt på utfordringer knytte til skoleforskning.
 • Oppgaveseminar: Emnet inneholder et obligatorisk seminar der studentene skal legge frem og delta i drøftinger av egen og andres oppgave­framlegg. Studentene skal også lære å lese artikler og reflektere over hvordan troverdighet blir skapt i vitenskapelig arbeid. Seminaret er med på å danne grunnlag for en senere prosjektplan for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha

 • Gode kunnskaper om vitenskaplige teorier og metoder i forskning på undervisning i naturfag
 • Gode kunnskaper om etiske spørsmål knyttet til forskning på mennesker, særlig barn.
 • Kjennskap til regler for innsamling av personsensitive data
 • Gode kunnskaper om sentrale grunnsyn og diskusjoner i vitenskapsteori og metodelære
 • Gode kunnskaper om historiske perspektiver på kunnskapsbygging i vitenskapen

Ferdigheter

Studenten skal

 • Kunne presentere og utvikle metodiske tilnærminger
 • Kunne planlegging og utprøving av en kvantitativ og en kvalitativ datainnsamlingsmetode som er aktuell i utdanningsforsking
 • Kunne bruke og velge ulike kvantitative og kvalitative analyseverktøy, som for eksempel statistikkprogramvare, spørreskjema, tekstanalysemetoder, analyse av lærebøker, intervju, observasjon og andre kilder/data
 • Kunne tolke, analysere og vurdere forsking fra naturfagdidaktisk litteratur, kunne vurdere sterke og svake sider og mangler ved ulike metodiske tilnærminger, kunne bruka disse ferdighetene til fremlegging av en problemstilling.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • Kunne vurdere grunnleggende forskningsetiske problem i naturfagdidaktiske studier
 • Kunne utarbeide og grunngi opplegg for et forskningsprosjekt 
 • Ha god innsikt i analysemetoder som er relevante for forskningsprosjektet og masteroppgaven
 • Forstå og kunne underbygge hovedtrekkene i deres eget prosjekt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 60 sp

Undervisnings- og læringsformer

En del av emnet vil være gitt som tradisjonelle forelesninger. En del vil være gitt som arbeid med enkelteksempler og med ulike artikler. Emnet vil også inneholde tre obligatoriske oppgaveseminar der studentene skal legge fram og delta aktivt i drøftingen av eget og andres oppgaveframlegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Skriftlig dokumentasjon av to forskningsprosjekter knyttet til oppgaveseminar om kvalitativ og kvantitativ metode.
 • Litteraturgjennomgang knytta til et selvvalgt naturfagdidaktisk/profesjonsrettet tema.
 • Et arbeid knyttet til forskningsetikk

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står skildret i studieprogramplanen.

Nærmere opplysninger om arbeidskravene vil bli gitt ved semesterstart.

Arbeidskrav blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 10 dager, 3000 ord +/- 20 %. Nærmere opplysninger vil bli gitt ved semesterstart.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler