Hopp til innhald

MGUNA503 Naturfag 3, emne 3 - Naturfagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet inngår i masterdelen av studiet, og er plassert i vårsemesteret 4. studieår. Gjennom å gi dypere innsikt i fagdidaktisk teori er emnet med å gi grunnlag for arbeid med profesjonsrettet masteroppgave i naturfag og analyse av undervisning og undervisningsressurser. I løpet av emnet skal studenten utvikle forslag til problemstilling og metode til masteroppgaven i 5. år. Emnet skal også gjøre studentene i stand til profesjonell grunngivelse, planlegging og gjennomføring av egen undervisning. I emnet inngår videreutvikling av fagfordypningsoppgaven fra emne MGBNA501. Målet er integrere fagkunnskapen fra fagfordypningsoppgaven i profesjonsrelatert kontekst.

Emnet tar opp undervisningsmåter i naturfag som skal fremme handlingskompetanse og demokratisk deltakelse. Emnet tar opp fagdidaktisk teori knyttet til danning gjennom utforskende arbeid, utvidet klasserom, estetisk erfaring, dialog, skriving og lesing; koplinger mellom representasjonsformer blir reflektert.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike undervisningsdesign i naturfag
 • har avansert kunnskap om ulike tilnærminger til undervisning for handlingskompetanse, bærekraftig utvikling og demokratisk deltakelse
 • har inngående kunnskap om hvordan naturvitenskapelig kunnskap blir nyttet og kan nyttes til aktuelle saker i samfunn, digitale nettverk og hverdagsliv
 • har avansert kunnskap om hvordan dialog, argumentasjon, tekstarbeid og estetisk arbeid har sin plass i utforskende arbeidsmåter
 • kan inngående drøfte utforskende arbeidsmåter i lys av naturvitenskapelige arbeidsmåter, tilpasset opplæring og kompetansemål for opplæringen
 • har inngående kunnskap om bruk av samtaler, skriving, lesing, regning og IKT i faget blant annet i lys av begrepene representasjonsformer, naturvitenskapens språklige kjennetegn og kunnskapstransformering

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende inngående innsikt i overordnede målsettinger for naturfag til å planlegge og grunngi undervisning
 • drøfte bruk av praktisk arbeid og læringsarenaer utenfor skolen i lys av relevante læringsteorier og forskingsresultat
 • grunngi hvordan ulike planlagte aktiviteter kan inkludere elever med ulik bakgrunn og fremme utvikling av kompetanser knyttet til bærekraftig utvikling og demokratisk deltakelse
 • benytte innsikt i naturvitenskapelige tenke- og arbeidsmåter til å legge til rette for opplæring i naturvitenskapens egenart, STEAM og kritisk tenkning
 • drøfte og vurdere oppgaver og elevtekster blant annet i lys av teori og forskning om ulike former for tenkeskriving og skriving i naturfaglige sjangre
 • drøfte hvordan ulike typer oppgaver, spørsmål og aktiviteter kan fremme analytisk tenking og språklig aktivitet hos elevene
 • kritisk vurdere egne og andres undervisningsaktiviteter i lys av kompetansetenking og sentrale begrep fra læringsteori og forsking

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • formidle og kommunisere naturfagdidaktiske problemstillinger knyttet til utøvelse av læreryrket til aktører i og utenfor skolen
 • drøfte hvordan naturfag kan medvirke til danning 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 60 studiepoeng fra Syklus 1 i lærarutdanninga eller tilsvarende.

Vitenskapsteori og metode (15 sp).

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet inkluderer forelesninger, mikroundervisning, litteraturseminar og oppgaveskriving. Deler av pensum må arbeides med som selvstudium. Det anbefales å arbeide med lærestoffet gjennom kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det inngår tre obligatoriske oppgaver i emnet.

 • Planlegge, gjennomføre og begrunne et undervisningsopplegg basert på faglig og fagdidaktisk modeller og tenkemøter. Opplegget skal presenteres som en mikroundervisningsuke på et seminar.
 • En individuell poster skal presenteres som en poster seminar knyttet til fordypningsemne 501

Skriftlig innlevering av prosjektplan for masteroppgaven

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter. Forberedelsestid 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler