Hopp til innhald

MGUPE201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læraren og eleven i mangfaldige læringsmiljø

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gje studentane forståing for læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om oppseding, utdanning og danning.

Gjennom dette emnet skal studenten skaffe seg vidare kunnskapar om elevane på trinn 5-10 og deira læring og utvikling i eit mangfaldig og komplekst læringsmiljø. Merksemda skal rettast mot korleis ein kan bidra til å skape eit godt læringsmiljø for alle i ein skule prega av sosialt, religiøst og kulturelt mangfald. Studenten skal utvikle eit reflektert og kritisk perspektiv på skulen si verksemd og eiga rolle som profesjonsutøvar. Emnet er det andre av fire emne i faget pedagogikk og elevkunnskap.

Tema:

 • Inkluderande fellesskap i ein mangfaldig skule
 • Tilpassa opplæring og spesialundervisning
 • Den norske skule sitt verdigrunnlag
 • Skulen sine samarbeidspartnarar

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha fylgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten har kunnskapar om

 • sentrale prinsipp som fremjar inkluderande og tilpassa opplæring
 • barn og unge si identitetsutviling i pedagogisk samanheng
 • menneskerettar og barn sine rettar i opplæringa
 • den norske skulen og samfunnet i lys av kristen og humanistisk tradisjon, sekularisering, religiøst og kulturelt mangfald
 • sentrale religionar og livssyn og deira betydning for elevar
 • ulike lærevanskar og tilpassings- og åtferdsutfordringar hjå elevar på 5.-10. trinn og korleis desse kjem til syne i opplæringa
 • elevar i utsette livssituasjonar
 • skulen sine samarbeidspartnarar
 • vitskapsteoretisk og metodisk kunnskap med relevans for FOU-oppgåva

Ferdigheiter

Studenten kan

 • grunngje opplæringa ut frå menneskerettar og barn sine rettar
 • drøfte og reflektere over korleis læraren kan ivareta livssynsmangfald i samarbeid med elevar og foreldre
 • drøfte og reflektere over korleis læraren kan leggje til rette læringsprosessar som tek vare på mangfaldet i elevgruppa
 • forklare forholdet mellom tilpassa opplæring og spesialundervisning

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere og drøfte didaktiske konsekvensar, utfordringar og muligheiter i ein skule prega av mangfald
 • på eit fagleg grunnlag reflektere over det å vere i dialog med eleven og deira føresette om elevene si læring og utvikling, og andre relevante samarbeidspartnarar
 • kritisk drøfte skulen og læraren si rolle og funksjon i samfunnet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MGUPE101

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene skal bidra til å skape sammenheng mellom ulike kunnskapsformer som inngår i teori- og praksisdelene av utdanninga.

Gjennom arbeidet i emnet vil det vere ulike øvingar, både munnlege og skriftlege, organisert individuelt eller i grupper.

Det blir lagt vekt på å fremje refleksjon over pedagogisk teori og praksis gjennom varierte og studentaktive arbeidsformer.

Det er ein føresetnad at studentane arbeider med lærestoffet på eiga hand.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvingar og arbeid i grupper. Fråversgrense er 20%.
 • Eitt skriftleg arbeidskrav.
 • Eitt munnleg arbeidskrav organisert som eit forskingsseminar. Seminaret involverer søk av forskningslitteratur, analyse og tolking av vitskaplege tekstar. Studentane drøfter og presenterer vitskapelege tekstar i grupper.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfylgjande semesteret etter godkjenninga. Arbeidskrava må være fullført til fastsette fristar og godkjent før ein kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Munnleg eksamen, 30 minutt. 

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel