Hopp til innhald

MGUPR401 Praksis 4. år, 15 dager

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette er fjerde praksisemne og en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanning. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen.

Gjennom studiet skal studentene møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell grunnskolelærer. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvarsområde mellom praksislærere og høgskulelærere. Praksisopplæring og studiefag henger tett sammen. Denne helheten er avgjørende for den kompetansen studenten får som grunnskolelærer. Praksisskolen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. De forskjellige aktørene skal samarbeide om å utvikle studentenes lærerkompetanse. 

Kunnskap fra fagstudiene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til fagstudiene. Dette skal danne grunnlaget for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse. 

Hovedfokus for praksisstudiet 4.studieår er læreren i møte med forsknings- og utviklingsarbeid.

Tema som kan brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene er læreren i møte med forsknings- og utviklingsarbeid, læringsledelse, elevmangfold, overordnede styringsdokumenter, psykososialt læringsmiljø og seksuelle overgrep. I tillegg kan studentenes arbeid med valg av tema til masteroppgaven være utgangspunkt for samtaler. 

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kan kritisk reflektere over egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

MGUPR301

Undervisnings- og læringsformer

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærere når andre har undervisningsansvaret, f.eks. ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk å gjennomføre 15 dager praksis i grunnskolen.
 • Det er obligatorisk fremmøte til praksisforberedende møter og undervisning.
 • Refleksjonsnotat: Studenten skal utarbeide et notat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole. Læringsmålene leveres til praksislærer før praksisstart.
 • Planleggingsdokument: Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument. Planleggingen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudenter og etter veiledning fra praksislærer. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.
 • Selvevaluering: Studenten leverer selvevaluering til sluttsamtalen.
 • Evaluering: Studenten skal evaluere praksisperioden.
 • Det er obligatorisk å delta på profesjonsøkter. Studenter må ha 80 % fremmøte.

Vurderingsform

15 dager praksis.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.