Hopp til innhald

MGUUV101 Utdanningsvalg

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Gjennom lærerutdanningsfaget utdanningsvalg kan studentene få et teoretisk grunnlag om ungdommers karrierevalg og karrierelæring, samt utvikle sin undervisningskompetanse i faget. Målet er å øke studentenes faglige og didaktiske kompetanse for å fremme elevenes læring i utdanningsvalg, og utvikle ferdigheter i faglig samarbeid for å bidra til en helhet i skolens rådgivingstjeneste. Læreren skal kunne utvikle elevenes karrierekompetanser, planlegge undervisningsøkter, legge til rette for læring i ulike elevgrupper og delta i helhetlig planlegging for undervisningen i utdanningsvalg.

Faget har to hovedemner:

1) Karrierelæring i utdanningsvalg

Innhold:

 • Identitetsutvikling i ungdomsårene
 • Ungdommers verdier og preferanser i karrierevalg
 • Karriereteorier og valgprosesser
 • Karrierelæring og karrierekompetanse

2) Undervisning og samarbeid i utdanningsvalg

Innhold:

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning i utdanningsvalg
 • Utprøving og andre læringsaktiviteter
 • Kjønnsperspektiver i karrierevalg
 • Vurdering for læring i utdanningsvalg

Læringsutbytte

Studentene skal ved avsluttet studium i faget ha oppnådd følgende kompetansemål:

Hovedemne 1:

Kunnskaper

 • Ha kunnskaper om sentraler teorier og tilnærminger om karrierelæring og hvordan de kan brukes i undervisning.
 • Ha kunnskaper om sammenhengen mellom identitet og karriereutvikling i ungdomsårene.
 • Ha kunnskaper om hva som påvirker karrierevalg og vite hvordan denne kunnskapen kan brukes i undervisningen.

Ferdigheter

 • Kunne bidra til å utvikle selvinnsikt, refleksjonsevne og handlingsdyktighet i karriereorientering hos elevene.
 • Kunne bruke fagterminologi knyttet til karrierelæring og undervisning om karriere.

Generell kompetanse

 • Ha kunnskaper om læreplanen i utdanningsvalg og føringer om livslang læring, og hva de innebærer for undervisning i faget.
 • Ha innsikt i betydningen av arbeidsdeltakelse og livslang læring for individ og samfunn.

Hovedemne 2:

Kunnskaper

 • Ha kjennskap til bruk av ulike undervisningsressurser og kunne vurdere dem faglig.

Ferdigheter

 • Kunne beherske ulike undervisningsmetoder i utdanningsvalg.
 • Kunne relatere aktiviteter på ulike læringsarenaer i utdanningsvalg til hverandre og knytte dem til læringsmål på en helhetlig måte.
 • Kunne veilede elevene i deres læring og vurdere måloppnåelse i utdanningsvalg.
 • Kunne legge til rette for læringsaktiviteter som utfordrer elevenes kjønnsperspektiver i karrierevalg.

Generell kompetanse

 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i utdanningsvalg, og begrunne valg faglig og didaktisk,
 • Kunne bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og foresatte i utdanningsvalg.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I undervisningen vil det bli lagt vekt på varierte arbeidsmåter som for eksempel forelesninger, dialog, gruppediskusjoner, framlegg og utprøving. Studentenes egenaktivitet er sentral.

Nærmere informasjon om organisering av evt. Vestlandsklasse vil bli gitt nærmere studiestart.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskravene i faget er knyttet til frammøte og oppgaver. Alle obligatoriske arbeidskrav må være utført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i faget.

Frammøte og deltakelse

En del av studiearbeidet er praktiske oppgaver, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Dette forutsetter at studentene er til stede i timene og derfor er det obligatorisk frammøte i deler av undervisningen.

Oppgaver

Det er to skriftlige oppgaver i faget. I tillegg skal studenten presentere erfaringer fra praksisperioden. Alle oppgavene vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen, 2 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler