Hopp til innhald

MOA256 Vitenskapsteori og metoder

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Kurset vil gi studentene en inngående oversikt over vitenskapsteori og vitenskapelige metoder. Det blir lagt vekt på ulike vitenskapelige metoder for å kunne bruke og vurdere faglitteraturen kritisk, og for å kunne utføre analyser og enkle forsknings- og utviklingsarbeid for masteroppgaven. I kurset vil studentene lære å formulere problemstillinger. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få trening iå samle inn data og få innblikk i hvilke utfordringer dette gir. Kurset skal også gi en grundig innføring i etiske krav til forsking. Formålet med kurset er å utarbeide en plan for gjennomføring av egen masteroppgave. Kurset må tas før kandidatene begynner med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Kandidaten

 • Har inngående forståelse av hvor viktig det er å formulere gode vitenskapelige problemstillinger.
 • Har inngående kunnskap om valg av teori og metode ved skriving av vitenskapelige arbeider.
 • Har avansert kunnskap om planlegging og gjennomføring av vitenskapelige arbeider, herunder akademisk skriving, knyttet til fordypningene eiendom og arealforvaltning. 

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan formulere gode vitenskapelige problemstillinger med tilhørende underproblemstillinger eller hypoteser som er egnet for en mastergradsoppgave.
 • Kan legge en plan for egen mastergradsoppgave.
 • Kan koble og integrere ulike vitenskapsteorier og metoder.
 • Kan analysere og vurdere kvaliteten på egen og andres forskning. 

Generell kompetanse 

Kandidaten

 • Kan kritisk redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for forskningsrapporter og litteratur innen fagfeltet.
 • Kan kritisk reflektere over etiske problemstillinger knyttet til ulike typer forskning.
 • Kan gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt og presentere analyser og konklusjoner til både spesialister og allmennheten.

Krav til forkunnskaper

Studiets forkunnskapskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger, diskusjoner, korte øvingsoppgaver og faglig veiledning av semesteroppgaven. Studentene må selv ta ansvar for egen læring gjennom både aktiv deltagelse i undervisningen og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

 • En individuell semesteroppgave på inntil 4000 ord og muntlig presentasjon av semesteroppgaven (til sammen 40 %).
 • En individuell 2-dagers hjemmeeksamen (utlevering kl. 09:00 på dag 1 og innlevering kl. 14:00 på dag 2) på inntil 4000 ord (60 %).

Semesteroppgaven skal redegjøre for problemstilling, teorier og metodevalg i tilknytning til mastergradsoppgaven. Videre skal den være en plan for gjennomføring av mastergradsoppgaven. Studentene velger selv tema for masteroppgaven innenfor sin fagfordypning.

Ved kontinuasjon må det gjennomføres ny individuell hjemmeeksamen og/ eller innlevering av en forbedret versjon av den individuelle semesteroppgaven med tilhørende ny muntlig presentasjon. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen.