Hopp til innhald

MOA261 Sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Kurset har tre hoveddeler: Alminnelig sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess. Studentene skal i kurset lære om oppbygging av rettssystemet og hvordan dette fungerer. Kurset inneholder en grundig gjennomgang av sentrale prosesslover for alminnelig sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess. En vil se nærmere på grunnprinsippene i sivilprosessen, domstolene, partene, søksmålet, forliksrådsbehandling, allmennprosess, småkravsprosess, prosesshandlinger, bevislæren, reglene om anke (en oversikt) samt rettskraft (hovedtrekk). I tillegg inneholder faget bruk av juridiske databaser og kritisk vurdering av rettskildeanvendelsen hos domstolene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • Har en inngående og helhetlig forståelse av rettsreglene og grunnprinsippene i sivilprosessen, skjønnsprossen og jordskifteprosessen.
  • Har inngående kjennskap til domstolsystemet, samt domstolenes arbeidsfordeling og funksjon, både i alminnelig prosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess.
  • Har en avansert forståelse for avveiing mellom ulike rettskilder.

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan løse avanserte juridiske problemstillinger innenfor sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess.
  • Kan redegjøre grundig for juridiske teorispørsmål innenfor sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess.
  • Kan bruke juridiske databaser som verktøy i arbeid med rettslige problemstillinger og kritisk vurdere domstolenes rettskildebruk.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • Har oversikt over prosessreglene i sivile saker.
  • Kan kritisk reflektere over og analysere de etiske problemstillingene knyttet til skjønnsprosessen.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og øvingsoppgaver. I tillegg kommer innføring i bruk av juridiske databaser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Befaring (følge en rettssak for de ordinære domstolene minst én dag).

Muntlig presentasjon av tema for semesteroppgave, godkjent/ikke godkjent.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bokstavkarakterer (A-F) settes på grunnlag av følgende deleksamener:

  • Én individuell semesteroppgave på inntil 4000 ord (40 %).
  • Muntlig eksamen på 30 minutter (60 %).

Ved kontinuasjon må det leveres ny semesteroppgaver og/ eller gjennomføres ny muntlig eksamen. Studentene kan velge å gjennomføre en av deleksamenene og beholde karakteren fra den andre deleksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

På muntlig kan studentene ta med lovsamling og særtrykk av lover og forskrifter, uten kommentarer eller henvisninger til andre kilder.

Mer om hjelpemidler