Hopp til innhald

MOM252 Materialer for undervannsteknologi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studentene skal få kjennskap til materialer for ulike deler av energi-sektoren. Kurset skal gi grunnlag for materialvalg i forbindelse med system for energi-produksjon og transport/lagring av energi. Emnet vil omfatte metalliske materialer, kompositter og noen polymerer. Studentene skal skrive en prosjektoppgave med selvvalgt fordypning. Denne prosjektoppgaven skal være rettet mot anvendelse subsea. Her skal studenten sine forkunnskaper innen undervannsteknolgi brukes til å spesifisere materialkravene. dette kan for eksemel være trykk, temperatur, korrosjon eller andre relevante områder.

 

Innhold

  • Systematisk metode for å velge materialer, behovsbeskrivelse.
  • Forstå sammenhengen mellom de kravene som stilles til en konstruksjon og de egenskapene dette krever av materialene.
  • Forstå egenskaper til noen grupper materialer: Stål, rustfrie stål, Kompositter og polymerer.
  • Kjenne til hva som påvirker mekaniske materialegenskaper som styrke og bruddseighet. 
  • Kjenne til hva som påvirker termiske og elektriske egenskaper i materialer.
  • Gjennomgå eksempler på konstruksjoner hvor materialvalg er essensielt (eks. fleksible stigerør og rørledninger)

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kunne beskrive og analysere de belastninger som materialet utsettes for i en gitt anvendelse

Kunne beskrive hvordan disse materialene kan tilvirkes og testes.

Ferdigheter

Kunne velge riktig materiale til en bestemt anvendelse

Kunne formulere en problemstilling innen materialvalg

Generell kompetanse

Søke etter litteratur i vitenskapelig databaser og anvende denne i en rapport.

Krav til forkunnskaper

Gjennomført en bachelorgrad innen maskin/marin/hav/produksjon-faglig retning. Andre bachelorgrader innen elektro eller kjemiske fag kan godkjennes av emneansvarlig.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Grunnkurs i materiallære, grunnkurs i mekanikk. Grunnleggende kjemi- og miljølære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og veiledning på semesteroppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen. Innlevering av øvingsoppgaver er frivillig.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

  1. Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (40% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.
  2. Prosjektoppgave med justerende muntlig (60% av endelig karakter).  Karakter blir publisert 24 timer før justrerende muntlig eksamen. Tid og sted for muntlig eksamen oppgis på læringsplatform.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

 Ingen.

Mer om hjelpemidler