Hopp til innhald

MS1-340 Demens og psykiske lidingar blant eldre

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet er bygt opp om tema som samla femner dei utfordringar fagfeltet står ovanfor; førebygge, diagnostisere og behandle demens og psykiske lidingar som opptrer i høg alder. For å kunne yte tenester til desse pasientgruppene må ein ha spesiell kompetanse innan fagområda psykiatri, geriatri og gerontologi. Det vert sett fokus på juridiske og etiske utfordringar. Samarbeid mellom pårørande og hjelpeapparatet står sentralt. Emnet set søkelys på organisering av alderspsykiatriske tilbod i første- og andrelinjeteneste.

Emnet inngår også som valemne i Master i avansert klinisk allmennsjukepleie.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskap: 

Studenten har...

 • inngåande kunnskap om demens og alderspsykiatriske sjukdommar , deira uttrykksformer og følgjetilstandar.  
 • omfattande kunnskap om ulike miljø- og kommunikasjonstiltak for eldre med demens og alderspsykiatrisk sjukdom, herunder kommunikasjonsutfordringar.
 • avansert  kunnskap i medikamentell behandling til eldre med demens og alderspsykiatrisk sjukdom.
 • inngående kunnskap om mestringsstrategiar hos pasientgruppa og deira pårørende.
 • inngåande kunnskap om politiske føringar, samhandling og organisering av tenestene til personer med demens og deira  pårørande.

Ferdigheiter: 

Studenten kan...

 • søkje og kritisk vurdere kunnskap om personar med demens og  alderspsykiatrisk sjukdom.
 • kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere aktuelle tverrfaglege tiltak på ein sjølvstendig måte i samarbeid med pasient og pårørande.

Generell kompetanse: 

Studenten kan...

 • formidle, kommunisere  og anvende sin kunnskap innan fagområdet demens og psykiske lidingar  hos eldre.
 • bidra til nytenking og innovasjon i fagområdet. 
 • identifisere og analysere faglege og etiske utfordringar knytt til klinisk praksis og organisasjonsmessige utfordringar på fagfeltet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminar, simulering, sjølvstudium og gruppearbeid. På fellessamlingane vert det lagt opp til at studentane har korte framlegg for kvarandre med utgangspunkt i eigen praksis og arbeidskrav.

Undervisning for studentar med opptak i Haugesund  vil primært vere på Campus i Haugesund.

Undervisning for studentar med opptak i Førde vil primært vere på Campus i Førde.

Utvalde førelesingar kan bli videooverført.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatorisk læringsaktivitet må være godkjend før studentane kan fremstille seg til eksamen.

 1. 80 % nærvær i studentaktiv og erfaringsbasert undervisning
 2. Individuell innleveringsoppgåve, maks 500 ord
 3. Innlevering gruppeoppgåve (maks 2500 ord)  med obligatorisk munnleg framlegg, medstudentrespons og tilbakemelding frå lærar.

Vurderingsform

Oppgåve

Individuell heimeoppgåve med eit omfang på inntil 4000 ord.

Vurderingsuttrykk 

Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakterar og F er ikkje bestått.

 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel