Hopp til innhald

NAB3043 Sjørett

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet Sjørett henger sammen med emnet Maritimt regelverk (NAB2019). I maritimt regelverk var skipssikkerhetsloven av 2007 den sentrale loven, mens i sjøretten er sjøloven av 1994 den sentrale loven. I sjøretten ser vi særlig på rettsforholdet mellom private parter i sjøfartsforhold, som forholdet mellom transportør/bortfrakter og sender/befrakter, herunder 

- Regler om skipsregistrering, kjøp/salg og bygging av skip, pant/tilbakeholdelsesrett og arrest i skip. 

- Skipsarbeidsloven og bestningens rettsforhold.

- Ansvarsforhold og erstatningsansvar ved kollisjon og andre sjøulykker, lasteskader, regler om felleshavari mv.

- Ulike fraktavtaler og befraktningsregler.

- Bergingsreglene og undersøkelse av sjøulykker.

- Sjøforsikring.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

- har bred kunnskap om relevante deler av sjøloven og sjøretten for øvrig.

- kjenner til regelverkets oppbygning, forvaltning og nedslagsområde.

- forstår hvordan kunnskap innen området fornyes i takt med regelverkets utvikling og bruk. 

Ferdigheter:

Studenten

- kan anvende regelverket på aktuelle problemstillinger.

- kan gjennomføre enkle tolkninger av bestemmelser og kan bruke rettskildemateriale på konkrete, foreliggende saker i tråd med juridisk metode.

- kan gi en enkel teoretisk fremstilling av viktige bestemmelser i lov og kontrakt.

Kompetanse:

Studenten

- har forståelse for at rollen som skipsoffiser har en rettslig side.

- er inneforstått med at han eller hun som skipsfører vil ha øverste juridiske myndighet om bord.

- forstår at vedkommende vil være rederiets stedlige representant.

- kan se faktiske og rettslige forhold i sammenheng.

- kan fatte beslutninger ikke bare ut fra det praktiske og håndgripelige, men også i lys av rettsregler.

- forstår og kan delta i diskusjoner over sjørettslige emner.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført emnet Maritimt regelverk (NAB 2019). Det kan være en fordel med kjennskap til noe juss fra før, alternativt kan en enkel juridisk innføringsbok brukes parallelt med eller i forkant av kurset.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og egenstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig innlevering som må bestås.

Vurderingsform

Skriftleg hjemmeeksamen over 2 dager.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler