Hopp til innhald

RAD140 Sikker strålebruk ved computertomografi (CT) og konvensjonell røntgen

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om fysiske prinsipper for apparatur, bildeopptak, bilderekonstruksjon, bildevisning, bildekvalitet, dosimetri og strålebruk ved computer tomografi (CT) og gjennomlysning. Medisinsk strålebruk tar for seg begrepene berettigelse og optimalisering som grunnlag for sikker bildediagnostikk og dosegrenser for yrkeseksponerte. I emnet vektlegges også undersøkelsesmetoder innen CT knyttet til skjelett, caput, thorax og abdomen. Medisinsk bildebehandling og bildeanalyse omhandles også.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…    

 • kan forklare oppbygging av og virkemåte til apparatur for computertomografi og gjennomlysning
 • kan forklare fysiske prinsipper for bildeopptak, bilderekonstruksjon, bildekvalitet og dosestørrelser knyttet til CT-bilder og gjennomlysningsbilder
 • kan forklare grunnleggende prinsipper for bildebehandling knyttet til 2D og 3D bildemateriale relatert til CT og gjennomlysning
 • har kunnskap om metoder for å vurdere, måle og beregne bildekvalitet og dosimetriske størrelser
 • har kunnskap om lover, regler og prinsipper for strålevern, herunder ulike organers strålefølsomhet og dosegrenser for yrkeseksponerte
 • har kunnskap om stråling og strålevern relatert til mennesker og miljø og kjenner til risiko ved bruk av ioniserende stråling
 • kjenner til bildekriteriene og kan planlegge fremstilling av aktuelle CT-undersøkelser

Ferdigheter: Studenten …

 • kan måle, beregne og vurdere teknisk bildekvalitet og dosimetriske størrelser for CT og  gjennomlysning
 • kan anvende bildebehandlingsteknikker og registrere sammenhengen mellom disse og bildekvalitet innen CT og gjennomlysning
 • kan anvende kunnskap om bildedannelse, bildebehandling og forsvarlig strålebruk for å utføre CT -undersøkelser
 • kan anvende kunnskap om anatomi og fysiologi for å ivareta bildekriterier ved CT- undersøkelser
 • kan beherske utstyr og software for å måle og beregne stråledoser for røntgenstråling
 • kan anvende strålevernsprinsipper for å optimalisere bruk av stråling ved CT og gjennomlysning

Generell kompetanse: Studenten …

 • kan formidle kunnskap om oppbygging, virkemåte, bildedannelse og bildebehandling innen CT og gjennomlysning
 • kan planlegge og utføre CT- undersøkelser i henhold til sikker diagnostikk
 • kan finne, referere og formidle kunnskap og forskingsresultat som belyser radiografens ansvar knyttet til strålevern ved hjelp av arbeids og tenkemåten kunnskapsbasert praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnene RAD100, RAD110, RAD120, RAD130 

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av ferdigheter og teoretiske prinsipper, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, team-based learning, omvendt undervisning, seminar, oppgaveskriving, forelesninger, selvstudier, laboratorieøvelser og ferdighetstrening på SimArena. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Aktiv tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

2. Individuell Multiple Choice basert på undersøkelses-portefølje for CT-undersøkelser. 70% av Multiple Choice må være riktig for å få godkjent. Tre forsøk.

3. Individuell Multiple Choice knyttet til kunnskapsbasert praksis og strålevern. 70% av Multiple Choice må være riktig for å få godkjent. Tre forsøk.

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.  

Vurderingsform

Eksamen 4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne, av typen Casio FX-82ES PLUS eller tilsvarende.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA112 - Bildedanning, apparatlære og bildebehandling innan konvensjonell røntgen og computertomografi - Reduksjon: 4,5 studiepoeng
 • BRA133 - Røntgenundersøkingar, sjukepleiarprosedyrar og ivaretaking av pasient - Reduksjon: 3 studiepoeng