Hopp til innhald

VPL200 Vernepleierens helsefaglige kompetanse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger forståelse for hvordan mennesket påvirkes av sykdom, både fysisk, psykisk og sosialt, samt kunnskap om hvordan en kan forebygge/forhindre komplikasjoner. Undervisningen  settes inn i  en vernepleierfaglig kontekst. i tråd med kunnskapsbasert praksis. Emne omhandler kroppens funksjon, utvikling, anatomi, fysiologi og nevrologi, i et livsløpsperspektiv. Videre gir emnet innsikt i farmakologi (spesiell), medikamentregning og legemiddelhåndtering. 

Sentrale tema i emnet er: anatomi, fysiologi og sykdomslære i et livsløpsperspektiv. Farmakologi og legemiddelregning utgjør cirka en tredjedel av emnet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:  Studenten... 

 • har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner
 • har bred kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon, somatikk og atferd generelt, kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt 
 • kan oppdatere sin kunnskap om habilitering og rehabilitering med mål om å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse  
 • kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om sykdomsforebygging og helsefremming på individ, gruppe og samfunnsnivå 
 • har kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv 
 • har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste somatiske sykdommene innen fagområdet
 • har kunnskap om farmakologi og legemidlers virkning og bivirkning 
 • har kunnskap om miljøterapeutisk arbeid i et helseperspektiv

Ferdigheter:  Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til helsefremming og sykdomsforebygging gjennom et livsløpsperspektiv 
 • kan anvende faglig kunnskap for å kunne kartlegge og identifisere sykdomstegn og sykdomsfremkallende faktorer, samt vurdere, begrunne og dokumentere behovet for helsehjelp 

Generell kompetanse:  Studenten… 

 • kan planlegge og gjennomføre legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter 
 • kan planlegge og  dokumentere forsvarlig helsehjelp 

Krav til forkunnskaper

Alle emner i første semester (VPL100, VPL110 og VPL120) samt VPLP100 del 1 - praksisstudier må være bestått for å starte i andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som bruk av digitale læringsverktøy og gruppearbeid. Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1. Test i legemiddelregning. Krav om 100% rett

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

6 timers skriftlig skoleeksamen som innbefatter anatomi/fysiologi, sykdomslære/nevrologi og farmakologi. Alle deler må vere bestått.

Vurderingsuttrykk  Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen  Ved ikke bestått gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPL5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BVP106 - Medisinske fag - Reduksjon: 5 studiepoeng