Hopp til innhald

DRA307 Kreativ Dans

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2022/2023.

Emnet setter hovedfokus på kreativt dansearbeid, dansedidaktikk og fagteori, og ligger i vårsemesteret andre studieår.

Utforskende dansearbeid, dansedidaktikk, koreografi og fagteori står sentralt. Det settes fokus på læreren som planlegger, organisator, veileder og medspiller i dette emnet.

Studiet er åpent for internasjonale studenter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten generell og grunnleggende kunnskap om:

 • Dans - historisk utvikling og teorier. 
 • Kreativ Dans - didaktikk og arbeidsmåter. 
 • Musikk-kunnskap knyttet til dansefagligheten.
 • Hvordan kreativ dans knytter an til drama- og musikkfagene.

Ferdigheter

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Forberede, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg med bruk av prinsippene i kreativ dans.
 • Lage og undervise enkle bevegelsesformer.
 • Nytte dansefaglighet i dramapedagogiske sammenhenger.

Generell kompetanse

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

 • Planlegge, lede og gjennomføre kultur-prosjekt for barn og/eller unge, med bevegelse som del av prosjektet.
 • Planlegge, lede og gjennomføre dramafaglig prosjekt for barn og unge, i skolehverdag, hvor bevegelse og kreativ bruk av dans er del av prosjektet. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra fysisk aktivitet, som dans, sport/idrett, og/eller andre fysiske kroppskulturer. Erfaring med drama. Erfaring med musikk. Erfaring fra kreative prosjekter for og med barn og/eller unge personer.

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk-metodisk arbeid med kreativ bevegelsesarbeid, scenisk formidling, forelesninger, veiledning, studentstyrt undervisning og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatoriske læringsaktiviteter i undervisningen og krav om aktiv deltakelse ikke mindre enn 80%, fra studenten i praktiske timer (gruppearbeid, praktiske oppgaveløsninger i fbm forelesninger, og prosjektarbeid)
 • Skriftlige oppgaver
 • Ett gruppearbeid, prosjektbasert, produsert, framført, dokumentert og reflektert over. 

Studenten har ansvar for egen læring. 

Vurderingsform

 • Del 1: Praktisk eksamen i form av praktisk oppgaveløsning med kreativ bruk av bevegelse/dans - eksamen i gruppe, etterfulgt av en muntlig samtale om gruppens valg i forbindelse med arbeidet. Vekting 60 % av endelig karakter.
 • Del 2: Et individuelt skriftlig refleksjonsnotat knyttet til eksamensarbeidet. (Ikke mindre enn 800 ord.) Vekting 40 % av endelig karakter.

Eksamensoppgave og notat gis ut 2 uker før eksamensavvikling. Eksamensavvikling - heldag. 

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Karakterskala A-F. der F tilsvarer ikke bestått. I spesielle tilfeller kan gruppekarakteren justeres for enkelte av gruppemedlemmene.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres individuelt etter avtale med faglærer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tekniske hjelpemidler som lys og lydteknikk egnet scenekunstnerisk.

Tekniske hjelpemidler som film/video dokumentasjon. evt. annet kameraarbeid, samt tjenester fra internett. (Spotify, youtube oa). 

Som del av kreativ konsept, kan nyttes scenografi og kostymer. 

Mer om hjelpemidler